Hopp til hovedinnhold

§ 7 Anlegg, systemer og utstyr

Anlegg, systemer og utstyr skal utformes robust og på enklest mulig måte og slik at
  1. muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses,
  2. de eller det kan opereres, prøves og vedlikeholdes uten fare for skade på liv, helse og materielle verdier, og
  3. de eller det er egnet for bruk og i stand til å motstå de belastningene de eller det kan bli utsatt for under drift.
Anlegg, systemer og utstyr skal være merket slik at det legges til rette for en sikker drift og et forsvarlig vedlikehold.
Anlegg i bergrom skal sikres for å hindre lekkasje fra anlegget.
Utstyr og anlegg som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge anses godkjent i henhold til forskriften.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det vises til standarden NS-ISO 11064 når det gjelder menneskelige feilhandlinger.
For krav til merking som nevnt i andre ledd, vises det til forskrift om håndtering av farlig stoff § 11, med følgende tillegg: hovedkomponenter i anleggene bør merkes med funksjon, og røranlegg bør merkes med aktuelt innhold og strømningsretning.
I anlegg i bergrom der grunnvannsnivået sørger for barriere mot lekkasje av lagret stoff, bør grunnvannsnivået over bergrommet tilsvare stoffets damptrykk ved lagringstemperaturen pluss 20 meter vannsøyle som sikkerhet mot defekter i berget.
For utforming av kaier, vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet. Se også § 6.

Esso - Slagentangen - beredskap og avslutningsaktiviteter

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik