Hopp til hovedinnhold

§ 20 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at inntrufne fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre eller har medført akutt forurensning eller annen skade, blir registrert og undersøkt for å hindre gjentagelse.
Situasjoner som opptrer hyppig eller som har stor faktisk eller potensiell konsekvens, skal granskes.
Det skal settes kriterier for hvilke situasjoner som skal registreres, undersøkes og granskes, samt settes krav til omfang og organisering.
Operatøren skal ha en samlet oversikt over inntrufne fare- og ulykkessituasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Registreringen som nevnt i første ledd, bør blant annet omfatte en beskrivelse av situasjonen, årsaksforhold og den faktiske eller potensielle konsekvensen.
Granskingen som nevnt i andre ledd, bør blant annet klargjøre
  1. det faktiske forløpet og konsekvensene,
  2. andre potensielle forløp og konsekvenser,
  3. hvilke avvik som foreligger fra krav, framgangsmåter og prosedyrer,
  4. menneskelige, tekniske og organisatoriske årsaker til fare- og ulykkessituasjonen, samt i hvilke prosesser og på hvilket nivå årsakene kan finnes,
  5. hvilke barrierer som har sviktet, årsakene til at barrierene sviktet, og eventuelt hvilke barrierer som burde vært etablert,
  6. hvilke barrierer som har fungert, det vil si hvilke barrierer som har bidratt til å hindre en faresituasjon i å utvikle seg til en ulykke, eller hvilke barrierer som har redusert konsekvensene av en ulykke,
  7. hvilke tiltak som bør settes i verk for å hindre tilsvarende fare- og ulykkessituasjoner.
Granskingen som nevnt i bokstav a til g, skal inkludere aksjon mot akutt forurensning der dette er relevant.
For HC-lekkasjer bør potensielle forløp og konsekvenser kartlegges uavhengig av tennsannsynlighet.
Krav til organisering som nevnt i tredje ledd, bør blant annet vise når entreprenører og leverandører skal delta.

Pålegg til Vår Energi AS – Goliat - barrierar for konstruksjon, maritime system, stigerøyr og subsea

Publisert: 9. februar 2022

Avvik

Equinor - Snorre B - Gransking av brann i innløpsseparator

Publisert: 27. august 2019

Avvik

Gassco - Nyhamna - materialhåndtering

Publisert: 29. mai 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Oppfølging av hendelser

Publisert: 14. oktober 2016

Avvik