Brannen på Snorre B oppstod 1. mai 2019. Dette var dagen før en planlagt revisjonsstans, og prosessanlegget var derfor stengt ned og frigjort for hydrokarboner.

En av aktivitetene i forbindelse med revisjonsstansen var utskiftning av innmat i innløpsseparatoren. Brannen oppsto i forbindelse med klargjøringsaktiviteter i forkant av entring av separatoren.

Grovrengjøring av separatoren var gjennomført og separatoren sto på utluftning da hendelsen skjedde. Analyser av innholdet i separatoren i etterkant av brannen påviste innhold av jernsulfid.

Årsak

Det er vår oppfatning at årsaken til brannen er at jernsulfid i kontakt med luft har selvantent og deretter antent oljevedheng som lå igjen inne i separatoren.

Gjennom vår gransking kom det fram at det ikke var kjent at det var jernsulfid til stede i separatoren. Problematikken knyttet til jernsulfid med pyroforiske egenskaper var heller ikke kjent. Det var derfor ikke vurdert eller implementert noen tiltak knyttet til å håndtere jernsulfid som en potensiell tennkilde.

Konsekvens

Den faktiske konsekvensen av hendelsen var en brann med en varighet på cirka tre timer inne i innløpsseparatoren på Snorre B.

Analyser i etterkant viser at integriteten til selve separatoren ikke har blitt svekket som en konsekvens av brannen. Det var ingen personskade i forbindelse med hendelsen. Vindretningen var gunstig i forhold til eksponering av røyk.

Med hensyn til potensielle konsekvenser så var det liten sannsynlighet for at brannen skulle spredd seg ut av separatoren. I forbindelse med revisjonsstansen var prosessanlegget trykkavlastet og drenert og det var ikke andre brennbare materialer i nærheten av separatoren. Hendelsen kunne imidlertid fått mer alvorlige konsekvenser dersom brannen oppsto på et tidspunkt da det var personell inne i separatoren eller at vindretningen hadde vært mer ugunstig slik at personell i større grad kunne blitt eksponert for røyk.

Det var ikke gjort noen vurderinger knyttet til at avfallet var en potensiell tennkilde og dermed ikke iverksatt noen spesielle tiltak for å hindre selvantennelse ved håndtering og transport av avfallet, men gjennom intervju kom det fram at avfallet ble håndtert som lavradioaktivt avfall (LRA) noe som betyr at det holdes fuktig og dette dermed også indirekte hindret at jernsulfid i avfallet kunne antennes. Vi anser det derfor som lite sannsynlig at håndteringen av avfallet kunne resultert i en brann et annet sted på plattformen.

Avvik

Vår granskning har påvist tre avvik knyttet til:

  • Risikovurdering før oppstart av aktivitet
  • Erfaringsoverføring
  • Prosedyre

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 20. september 2019.