Hopp til hovedinnhold

§ 41 Overtid

Arbeidsmiljøloven § 10-6 fjerde til og med niende ledd gjelder ikke på denne forskriftens område.
Den samlede arbeidstiden, medregnet overtid, skal ikke overstige 16 timer i døgnet. Overtiden skal ikke overstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker.
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om overtid på opptil 300 timer innenfor en periode på 52 uker for den enkelte arbeidstakeren.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det vil bare være adgang til å arbeide inntil 4 timer overtid per dag i tillegg til 12 timers skift. Dersom arbeidstakeren er ansatt for et kortere tidsrom enn ett år, skal tillatt overtid regnes ut forholdsmessig.
Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 tredje ledd at arbeidstidsbestemmelsene, og dermed også reglene i denne paragrafen, vil kunne fravikes for arbeid som på grunn av naturhendinger, ulykke eller andre utforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern.
Adgangen til å arbeide utover 13 timer i andre ledd er avhengig av at vilkårene for å fravike kravet til 11 timers sammenhengende daglig hvile i § 39 andre ledd er ivaretatt.
Tidligere fjerde ledd er opphevet fordi dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd. For øvrig videreføres gjeldende bestemmelser.

ConocoPhillips – Ekofisk J – arbeidstid og arbeidsbelastning

Publisert: 15. februar 2024

Avvik

Equinor/Wood/Beerenberg – Grane–Styring av arbeidsmiljørisiko, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 26. oktober 2023

Avvik

Equinor - Troll A - oppstart og drift av produksjonsanlegg

Publisert: 9. oktober 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Equinor – Åsgard B – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik