Tilsynet ble gjennomført i perioden 1.-8. juni 2023.

Mål

Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor etterlever regelverkskravene for oppstart og drift av produksjonsanlegget på Troll A. Dette inkluderte oppstart etter revisjonsstanser, samt sikkert arbeid på HC-førende systemer og andre systemer hvor trykk kan utgjøre en risiko. I tilsynet ville vi også å verifisere at tidligere påpekte avvik er håndtert i samsvar med svarene som ble gitt.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet knyttet til

  • System- og operasjonsdokumentasjon (SO-dokumentasjon).
  • Risikovurdering og tilrettelegging av arbeid.
  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter knyttet til

  • Kompetanse.
  • Arbeidstakermedvirkning.

Hva skjer nå?

Vi har bedt selskapene redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 9. oktober 2023.