Hopp til hovedinnhold

§ 36 Brannvannforsyning

Alle innretninger med overnattingsmuligheter skal ha tilstrekkelig brannvannforsyning til å
  1. bekjempe branner og
  2. dempe gasseksplosjoner dersom dette kan medføre lavere eksplosjonstrykk, jf. § 37.
Bemannede innretninger skal ha brannvannforsyning fra brannpumper eller annen uavhengig forsyning slik at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet selv om deler av forsyningen er ute av drift.
Enklere innretninger med nødkvarter skal ha brannvannforsyning fra brannpumpe eller annen tilsvarende pålitelig forsyning.
Enklere innretninger uten nødkvarter skal ha nødvendig brannvannforsyning eller passiv skjerming slik at personellet ved evakuering kan beskyttes mot branner som kan oppstå.
Brannvannsystemet skal utformes slik at trykkslag ikke setter systemet eller deler av dette ut av drift.
På innretninger der brannvann forsynes fra brannpumper, skal pumpene starte automatisk ved trykkfall i hovedbrannledningen og ved brann- og gassdeteksjon. Brannpumper skal i tillegg kunne startes manuelt fra det sentrale kontrollrommet og ved drivenheten. Drivenheter for brannpumper skal være utstyrt med to uavhengige startarrangement. Automatiske utkoplingsfunksjoner skal være færrest mulig.
Brannledninger skal utformes og plasseres slik at tilstrekkelig tilførsel av brannvann sikres til ethvert område på innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Med tilstrekkelig kapasitet som nevnt i andre ledd, menes den kapasiteten som er nødvendig for å forsyne alt brannbekjempelsesutstyr i innretningens største brannområde pluss det største av de tilstøtende områdene. Bomstart av en pumpe trenger ikke legges til grunn for kapasitetsberegning for det største brannområdet pluss det største tilliggende området, samtidig med at en pumpe er kortvarig (mindre enn 24 timer) ute av drift. På enklere innretninger uten nødkvarter kan forsyningen komme fra et eget vannreservoar, fra sjøvannspumper eller annen tilgjengelig vannforsyning. Enklere innretninger uten egen brannvannforsyning bør ha overrislingsanlegg som kan forsynes fra boreinnretning dersom denne kan eksponeres for branner som kan oppstå på den enklere innretningen.
For enklere innretninger med brannvannforsyning kan tilhørende kraftforsyning komme fra kraftkilde som er plassert på innretningen så fremt denne er beskyttet mot de brannene som kan oppstå.
For å oppfylle de andre kravene som nevnt i denne paragrafen, bør standardene NORSOK S-001 kapittel 21 benyttes med følgende tillegg: for hydrauliske beregninger skal anerkjent metode brukes.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger, og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-D301 kapittel 2, seksjon 3, 6 og 7 brukes som et alternativ.
Kjemikalier som tilsettes brannvann, skal være testet og vurdert som nevnt i aktivitetsforskriften § 62.

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

GDF SUEZ - Gjøa - Barrierestyring, prosesssikkerhet, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik