SUT er obligatorisk for:

  • Boreinnretninger
  • Boliginnretninger
  • FPSO-innretninger (Floating Production, Storage and Offloading)
  • Brønnintervensjonsinnretninger

Unntak gjelder for flyttbare innretninger der operatøren selv står for driften, og lagerskip. Disse trenger ikke SUT, kun samtykke.

Per april 2024 har 39 flyttbare innretninger samsvarsuttalelse (SUT) fra Havtil.

Mottatte SUT-søknader

SUT-søknad mottatt 23.2.2024: Macro Offshore for Haven.

SUT-søknad mottatt 30.1.2024: COSL Drilling Europe AS for COSLProspector.

Oppdatert 4. juni 2024

Hva er en SUT?

Når vi gir SUT, uttrykker vi tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket.

SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten.

Opplysningene verifiseres av oss gjennom stikkprøvekontroller på utvalgte områder. Dette gjøres ved tilsyn og/eller spørsmål til boreentreprenøren. 

Når vi gir SUT skal alle kjente sikkerhetskritiske avvik være rettet opp, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.

Ansvar

Vi godkjenner aldri en innretning, utstyr, komponenter, prosedyrer eller kvalifikasjoner. Det er det ansvarlige selskapet som må sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket. Ptil har mulighet til å etterprøve dette, blant annet gjennom tilsyn.

Hvorfor SUT?

SUT er obligatorisk for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Ordningen tydeliggjør aktørenes ansvar, gir mer effektive samtykkeprosesser, skaper forutsigbarhet for og gjør det enklere for flyttbare innretninger å krysse landegrenser.

En SUT inngår i dokumentasjonsgrunnlaget når myndighetene senere skal behandle søknad om samtykke fra operatør knyttet til bruk av en flyttbar innretning. Den er særlig viktig for den innretningsspesifikke delen av en samtykkesøknad, det vil si teknisk tilstand og SUT-eierens organisasjon og styringssystem.

Regelverk

Petroleumsregelverkets bestemmelse om SUT er beskrevet i Rammeforskriften § 25.

Norges Rederiforbunds og Norsk olje og gass’ SUT-håndbok, Handbook for Acknowledgement of Compliance (AoC), Revision 05, August 2015, dekker søknad om SUT og kan brukes som anerkjent norm, jf. veiledningen til rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs.

Søknad om SUT

SUT-søkeren er eieren eller den som står for den daglige driften av innretningen.

Normal saksbehandlingstid er tre måneder for innretninger som skal brukes til boring, under forutsetning at søknaden har forventet innhold og kvalitet. Behandlingstiden kan være lenger for innretninger som skal brukes til annen aktivitet. Ved søknad om utvidet SUT, hvor samme innretning skal brukes til en ny type aktivitet som krever at SUT utstedes, kan saksbehandlingstiden være kortere enn tre måneder.

Antatt saksbehandlingstid forutsetter at søkeren blant annet har gjort en fullverdig samsvarsmåling mot relevante krav i regelverket. Fullstendige avvikslister skal foreligge med referanse til regelverket.

En operatør kan søke om samtykke til en aktivitet hvor bruk av flyttbar innretning inngår samtidig som en SUT-behandling pågår for den aktuelle innretningen.       

Overdragelse ved salg av innretning

SUT er søkers eiendom og kan ikke overdras av andre ved eventuelt salg av innretningen. Ny eier må da sende inn ny søknad om SUT.                                      

Samarbeid med andre myndigheter

Vi samarbeider med andre myndigheter i forbindelse med SUT, blant annet Sjøfartsdirektoratet, som bistår med maritimfaglig kompetanse.

Fakturering

Myndighetenes arbeid i forbindelse med SUT blir fakturert søkeren etter de satsene for time/døgn som til enhver tid framgår av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten, fastsatt ved kgl. res. 27.6.1997, nr. 652.

Hvordan foregår et SUT-tilsyn?

Følg oss på tilsyn ombord på Songa Endurance (nå Transocean Endurance).