Hopp til hovedinnhold

§ 51 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø

Den enkelte arbeidstakeren og lederen skal gis opplæring i arbeidsmiljøfaktorer som er av betydning for utføringen av arbeidet.
Ledere med direkte ansvar for arbeid med radioaktive kilder skal ha teoretisk og praktisk strålevernutdanning.
Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i sikkerhet og helsemessige forhold, og opplæringen skal foregå i arbeidstiden. Det skal settes kriterier for hva som er nødvendig opplæring.
Opplæring som nevnt i tredje ledd, skal gis ved tilsetting, overflytting eller endring av arbeidsoppgaver, innføring av nytt arbeidsutstyr eller endringer av utstyret og ved innføring av ny teknologi som gjelder den enkeltes arbeidsplass eller arbeidsoppgaver.
Opplæringen skal tilpasses endret eller ny risiko i virksomheten og gjentas når det er nødvendig.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Opplæringen som nevnt i første ledd, bør omfatte forhold som er av betydning for den totale arbeidsbelastningen for den enkelte, jf. denne forskrift § 46.
For å oppfylle kravet til strålevernutdanningen som nevnt i andre ledd, bør utdanningskravene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet brukes.
For krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
Det er stilt krav til opplæring også for industrivernpersonell, jf. retningslinjene til forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter. Det er der stilt minimumskrav til opplæring, men dette fratar ikke virksomheten plikten til å iverksette ytterligere opplæringstiltak dersom risiko- og beredskapsanalyser viser at det er behov utover minimumskravene for eksempel for å sette industrivernet i stand til å håndtere spesielle situasjoner som kan oppstå på bedriften.

Equinor - Hammerfest LNG - Tilsyn med alarm- og arbeidsbelastning i kontrollrom samt arbeidstid for anlegget

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 12. januar 2021

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik