Hopp til hovedinnhold

§ 76 Beredskapsplaner

Det skal utarbeides beredskapsplaner som til enhver tid beskriver beredskapen og inneholder aksjonsplaner for de definerte fare- og ulykkessituasjonene.
Planer for beredskap mot akutt forurensning skal dokumentere hvilke beredskapsressurser som inngår, responstider og ytelse og kapasitet i forhold til miljørisiko- og beredskapsanalysenes forutsetninger. Aktuelle bekjempelsesmetoder skal være beskrevet i beredskapsplanen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Beredskapsplanene bør blant annet inneholde
 1. en beskrivelse av formål, omfang og ansvar,
 2. en beskrivelse av organisering, varsling, mobilisering og kommunikasjon,
 3. aksjonsplaner,
 4. en beskrivelse av felt og innretning(er) og prioriterte sårbare miljøverdier i influensområdet for akutt forurensning,
 5. en beskrivelse av enhetsressurser, områderessurser, regionale ressurser og eksterne ressurser og utstyr,
 6. instrukser for beredskapspersonell,
 7. eventuelle samordningsprosedyrer for samordning med andre aktører, jf. § 74 andre og tredje ledd,
 8. eventuelle samarbeidsprosedyrer og avtaler, jf. § 78.
Aksjonsplaner som nevnt i denne veiledningen bokstav c, bør blant annet omhandle
 1. beredskapsstrategi, beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene,
 2. for håndtering av akutt forurensning bør beredskapsstrategien omfatte mål for beskyttelse av prioriterte sårbare miljøverdier. Beskrivelsen av beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene, bør omfatte responstid for aktuelle beredskapstiltak, deteksjon og kartlegging, valg av beredskapstiltak basert på vurdering av minste miljøskade, strandsanering og miljøundersøkelser ved akutt forurensning,
 3. for den helsemessige beredskapen, behandling av
 1. personskader ved større ulykkessituasjoner,
 2. personskader ved arbeidsulykker,
 3. akutte sykdomstilfeller,
 4. psykiske reaksjoner,
 5. allmennfarlige smittsomme sykdommer,
 6. forgiftninger.
For å oppfylle kravet til beredskapsplaner bør standarden NORSOK U-100N kapittel 9.1 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.
Til forurensningsforskriften kapittel 19 er det utarbeidet støttedokumentasjon til hjelp for den virksomheten som ønsker å inkludere dispergering som beredskapsløsning. Den består av "Kontrollskjema for bruk av dispergeringsmidler” og ”Beslutningsskjema for bruk av dispergeringsmidler med tilhørende veiledning”. Nærmere opplysninger finnes på hjemmesidene til Miljødirektoratet (http://www.miljodirektoratet.no/) og Kystverket (http://www.kystverket.no).

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Aker BP - Tambar - Risiko- og barrierestyring

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

BP - Valhall flanke nord - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 12. november 2014

Avvik