Valhall flanke nord er en ubemannet brønnhodeinnretning som ligger i sørlig del av Nordsjøen, cirka seks kilometer nord for Valhall-komplekset. Innretningen er operert av BP.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, presentasjoner og intervju med landorganisasjonen vedrørende arbeidsmiljø, samt verifikasjon på innretningen.

Mål

Målet for tilsynet var å følge opp hvordan BP ivaretar regelverkets krav til beredskap, herunder organisering og ivaretakelse av beredskapsorganisasjonen, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Målet for tilsynet omfattet også hvordan BP ivaretar regelverkets krav til tilrettelegging av arbeid, ergonomiske forhold og opplæring i arbeidsmiljøfaktorer.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik og sju forbedringspunkt. Avvikene var knyttet til mangelfullt samsvar mellom beredskapsanalyse, beredskapsplan og praksis og mangelfull opplæring i arbeidsmiljøforhold.