Hopp til hovedinnhold

§ 90 Posisjonering

Ved utføring av maritime operasjoner skal den ansvarlige sette i verk nødvendige tiltak slik at de som deltar i operasjonene, ikke skades, og slik at sannsynligheten for fare- og ulykkessituasjoner reduseres.
Det skal settes krav til opprettholdelse av posisjon for fartøy og innretninger ved utføring av slike operasjoner, og det skal settes kriterier for oppstart og avbrudd.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å oppfylle kravet til maritime operasjoner som nevnt i første ledd, bør tabell 1 utstyrsklasse brukes for fartøy og innretninger med dynamisk posisjonering, med følgende tillegg:
  1. ved dynamisk posisjonering i nærheten av andre flytende innretninger eller fartøy bør det blant annet tas hensyn til
  1. innbyrdes bevegelse og forskjellige bevegelsesmønstre,
  2. virkning av strøm og støy fra propeller,
  3. interferens med andre eller felles transpondere
  4. varierende skyggevirkning for antenner som er knyttet til systemet for dynamisk posisjonering.
Ved beregning av forankringssystemer, se også § 25.

Tabell 1 Utstyrsklasse
For en beskrivelse av utstyrsklassene i denne tabellen, se IMO/MSC circular 1580 kapittel 2 Equipment Classes.

AKTIVITET

 

 

a) Bemannede undervannsoperasjoner

der tap av posisjon medfører høy risiko for dykker eller dykkerplattform

3

b) Andre bemannede undervannsoperasjoner

der tap av posisjon medfører risiko for dykker eller dykkerplattform

2

c) Støttefartøy for bemannede undervannsoperasjoner utført fra lettbåt

der tap av posisjon for støttefartøyet har direkte konsekvens for lettbåten

2

d) Bore- og brønnaktiviteter

der brønnkontrollen blir ivaretatt av en innretning med dynamisk posisjonering

3

e) Innretninger som produserer eller lagrer hydrokarboner

3

f) Flotell med gangbro tilkoplet

To referansesystemer kan aksepteres ved ankomst og avgang

3

g) Fartøy med gangbro koblet til enklere innretninger

2

h) Aktiviteter utført av løftefartøy eller rørleggingsfartøy i nærheten av innretningen (her permanent plasserte og flyttbare/flytende)

Ved ankomst og avgang kan det aksepteres at kun to av de tre referansesystemene er operasjonelle

3

i) Andre aktiviteter innenfor sikkerhetssonen, der fartøyet representerer en risiko for innretningen

Kravet gjelder dersom fartøyet overskrider den fartøystørrelsen innretningen er dimensjonert for å motstå ved kollisjon.

To referansesystemer kan aksepteres ved ankomst og avgang

2

j 1) Tankfartøy som laster fra innretninger som håndterer hydrokarboner

j 2) Tankfartøy som laster fra undervanns laste- og losseanlegg

der tankfartøyet ikke er fortøyd eller forankret til disse anleggene

j 3) Tankfartøy som laster fra undervanns laste- og losseanlegg

der tankfartøyet er fortøyd eller forankret til disse anleggene

2

 

2

 

1* eller 2*

k) Lasteoperasjoner fra bøyer

1

l) Andre brønnaktiviteter

Kravet gjelder innretninger for brønnvedlikehold dersom brønnkontrollen blir ivaretatt av en annen innretning

2

m) Grunne boringer

dersom en ikke venter å treffe på hydrokarboner

1

*Klasse 1 dersom avstanden mellom tilhørende innretning(er) og tankfartøyet er 2,5 km eller mer, ellers klasse 2.

Noter til tabellen
  1. Ved dynamisk posisjonering bør det tas hensyn til referansesystemenes begrensninger når det gjelder pålitelighet, tilgjengelighet og kvalitet.
  2. Med høy risiko som nevnt i denne tabellen bokstav a, menes de tilfellene der dykkeren ikke har uhindret retur til dykkerklokken, eller der tap av fartøyets posisjon kan medføre tap av eller skade på dykkerklokken og eventuell tilhørende bunnvekt.
  3. Kravet til utstyrsklasse 3 for bore- og brønnaktiviteter som nevnt i denne tabellen bokstav d, gjelder ikke for grunne boringer og kjerneprøveboring. For grunne boringer kan imidlertid andre krav i tabellen være relevante, for eksempel krav til utstyrsklasse 2 for andre aktiviteter innenfor sikkerhetssonen uten risiko for helse, miljø og sikkerhet. Brønnaktiviteter som krever utstyrsklasse 3, er blant annet brønnintervensjon, deriblant wirelineoperasjoner. Andre brønnaktiviteter som nevnt i denne tabellen bokstav l, med krav til utstyrsklasse 2, der produksjonsinnretningen har brønnkontrollutstyr, kan være brønnstimulering og ubemannede undervannsoperasjoner, deriblant bruk av fjernstyrt undervannsfarkost eller undervannsverktøy.
  4. Anbefalingen om utstyrsklasse 2 for tankfartøy som nevnt i denne tabellen, forutsetter at det er utarbeidet posisjonskapasitetsplott for det dynamiske posisjoneringssystemet.


For å opprettholde posisjonen som nevnt i andre ledd, bør flytende produksjons-, lagrings- og losseinnretninger (eng. FPSO) og flytende lagringsinnretninger (eng. FSU) som losser til tankfartøy, være utstyrt med retningskontroll. For informasjon, se også innretningsforskriften § 63.
Flytende produksjons- og lagringsinnretninger bør til enhver tid kjenne sin egen og nærliggende innretningers og større fartøyers nøyaktige posisjon og retning, jf. § 31.
For lasteoperasjoner der det ikke benyttes trosse, bør tankfartøyet kunne stoppe lastingen automatisk dersom grensene for avstand og retning overskrides, samtidig som nødavstengingsventiler stenges på innretning og på fartøy, jf. innretningsforskriften § 33.
Operasjoner av posisjonerings- og ankringssystemer bør være i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger §§ 15-17.
Operasjoner med dynamisk posisjonering bør være i samsvar med IMO MSC.1/Circ.1580 «Guidelines for Vessels and Units with Dynamic Positioning (DP) Systems» kapittel 4.
For fartøyer som er forankret innenfor sikkerhetssonen, og som er større enn det innretningen er dimensjonert for kollisjon med, bør forankringen oppfylle Sjøfartsdirektoratets forskrift om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09) §§ 6-17, og, om de ligger inntil innretningen, bør de oppfylle krav i Sjøfartsdirektoratets forskrift for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr § 16.

Equinor/Floatel International – Floatel Endurance – gransking av utilsiktet frakobling av gangbro

Publisert: 29. juni 2020

Avvik