Floatel Endurance var i bruk på Martin Linge-feltet i Nordsjøen da gangbroen utilsiktet ble koblet fra 29. februar 2020.

Gransking

Vår gransking har vært rettet både mot Floatel International, som driver Floatel Endurance, og mot Equinor, som er operatør for Martin Linge-feltet og som hadde samtykke til bruk av Floatel Endurance som flotell på Martin Linge da hendelsen skjedde.

Årsaker

Granskingen har vist at frakoblingen (nødløftet) av gangbroen kom som en følge av at utslaget på gangbroen oversteg 7 meter, grensen for automatisk broløft.

Den direkte årsaken til hendelsen var at Floatel Endurance ble skjøvet av posisjon. I tidsrommet frem mot hendelsen er det rapportert maksimale bølgehøyder opp mot ca. 7,5 meter. For bølger av denne størrelsesorden kan det forekomme impulslaster, som kan sette innretninger i bevegelse. Det er nærliggende å anta at lasten som ledet til tap av posisjon, var en effekt av overlagret vindsjø og dønning.

Faktisk konsekvens

Nødløftet medførte at arbeidet med ferdigstillelse av Martin Linge A midlertidig stoppet opp og at 243 personer måtte forflyttes med helikopter fra andre innretninger på feltet til Floatel Endurance. Ingen personer ble skadet i hendelsen. Gangbroen var åpen for normal persontrafikk da nødløftet inntraff. Det befant seg en person på gangbroen, men vedkommende kom seg i sikkerhet over på Floatel Endurance.

Potensiell konsekvens

Ved mindre endrede omstendigheter kunne hendelsen resultert i materielle skader, personskader, og tap av liv.

Avvik

Granskingen har identifisert flere brudd på regelverket. Dette omfatter følgende forhold:

  • Avbruddskriterier for operasjon
  • Feilaktig informasjon i sikkerhetsvideo
  • Personellkontroll

Hva skjer nå?

Vår gransking er nå sluttført.

Vi har bedt Equinor og Floatel International redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 1. september 2020.