Sikkerhetsforums første møte i 2016 var preget av de alvorlige hendelsene som skjedde i 2015. Det ble gitt uttrykk for sterk bekymring over selve hendelsene. I tillegg kommer oppsigelser, permitteringer og nedbemanninger, innretninger og fartøy i opplag, grunnet lav oljepris.

RNNP-data og granskingsrapporter gir Sikkerhetsforum en felles forståelse av utfordringene i petroleumsvirksomheten. Sikkerhetsforum er enige om å arbeide videre med å redusere risiko for storulykker og å bedre arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten.

Nøkkelen til bedre sikkerhet og større omstillingsevne går gjennom partssamarbeidet. Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for Sikkerhet og andre arenaer for samarbeid, læring og erfaringsoverføring, blir særdeles viktige i tider som disse.

Arbeidstakermedvirkning blir en forutsetning for å lykkes med forbedringsarbeidet i den enkelte virksomhet og må derfor styrkes.