Vi har gjennom våre tilsynsaktiviteter med Seadrill og den flyttbare boreinnretningen West Mira påvist alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av dette har vi nå gitt Seadrill to pålegg. Det første pålegget er rettet konkret mot sikkerhetssituasjonen på West Mira, mens det andre pålegget omfatter forhold på alle Seadrills innretninger på norsk sokkel.

I tillegg til pålegg, har vi vedtatt tvangsmulkt til Seadrill.

Tvangsmulkt

Tvangsmulkten skal sikre at Seadrill etterlever første del av pålegg 1, hvor vi har pålagt dem å «gjennomgå sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira og gjennomføre nødvendige korrigerende eller kompenserende tiltak for å sikre at anlegg, systemer og utstyr er i stand til å utføre sine krevde funksjoner slik at sikker drift kan opprettholdes på West Mira».

Fristen for dette er satt til 12. mars. Dersom Seadrill ikke overholder fristen, vil selskapet fra 13. mars bli ilagt en tvangsmulkt på 50 000 kroner per dag fram til denne delen av pålegget er gjennomført.

Bakgrunn

Ptil ga samsvarsuttalelse (SUT) til Seadrills flyttbare boreinnretning West Mira 30. oktober 2019.

Når Ptil gir SUT, uttrykker vi tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning i samsvar med regelverket. SUT-vedtaket er basert på opplysninger som søkeren gir i en egen søknad. Dokumentet skal omhandle både tekniske forhold på innretningen og selskapets organisasjon og systemer for styring av sikkerheten. 

Etter at West Mira fikk SUT har det skjedd en rekke alvorlige hendelser på innretningen med alvorlig konsekvens eller høyt potensial. Hendelsen med utilsiktet frakopling av nedre stigerørspakke ble gransket av oss og resulterte i et pålegg.

Ptil har i tillegg gjennomført en rekke møter med Seadrill der vi har uttrykt vår bekymring over observasjoner i tilsyn og gransking, over kapasitet og kompetanse i organisasjonen og risikoforståelse om bord på innretningen.

Vi har også gjennomført tilsyn og granskinger på andre av Seadrills innretninger som kunne bidratt til erfaringsoverføring og vært relevante for driften av West Mira.

I uke 7 2021 gjennomførte vi et tilsyn rettet mot elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Mira. Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (Sdir) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Tilsynet avdekket nye, alvorlige avvik, samt at tidligere påpekte avvik ikke var fulgt opp i henhold til selskapets tilbakemelding.

Vi viser til veiledningen til rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs:

Fortsatt bruk av en samsvarsuttalelse forutsetter at grunnlag, forutsetninger og angitte forhold i uttalelsen for øvrig følges opp og vedlikeholdes.

Basert på det vi har observert i perioden etter at SUT ble gitt, er vi usikker på om forutsetningene for SUT for West Mira fremdeles er til stede.

Vi viser også til aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger første ledd annet punktum:

Bruken skal til enhver tid være i samsvar med innretningens tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn for forsvarlig virksomhet.

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, og har gitt Seadrill følgende to pålegg:

Pålegg 1

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og rammeforskriften § 10 om forsvarlig virksomhet pålegger vi Seadrill Europe Management AS (Seadrill) å

1. gjennomgå sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira og gjennomføre nødvendige korrigerende eller kompenserende tiltak for å sikre at anlegg, systemer og utstyr er i stand til å utføre sine krevde funksjoner slik at sikker drift kan opprettholdes på West Mira, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, § 25 om bruk av innretninger og § 26 om sikkerhetssystemer, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling andre og tredje ledd.

En kort beskrivelse av prosessen for å identifisere nødvendige tiltak, en oversikt over iverksatte tiltak, samt en begrunnet bekreftelse på at sikker drift ivaretas på West Mira skal sendes oss innen 12.3.2021.

2. gjennomføre nødvendige tiltak innen 1.6.2021 slik at alle avvik knyttet til sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira er korrigert, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, § 25 om bruk av innretninger og § 26 om sikkerhetssystemer, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling andre ledd. Dersom det etter fristens utløp fremdeles må brukes kompenserende tiltak i påvente av permanente løsninger, skal vi orienteres om dette.

En plan for hvordan pålegg 1 punkt 2 vil bli gjennomført, skal sendes oss innen 16.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegg 2

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Seadrill Europe Management AS (Seadrill) å

1. sikre at alle avvik fra petroleumsregelverket som er identifisert av oss på deres innretninger i perioden etter 1.1.2017 er korrigert i tråd med selskapets tilbakemelding til oss, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling. Frist 1.8.2021.

2. identifisere og gjennomføre operasjonelle eller organisatoriske tiltak som sikrer sikker drift av alle selskapets innretninger i Norge med SUT, herunder sikre at nye feil eller mangler løpende identifiseres og utbedres. Som en del av dette skal risikoforståelse og organisatorisk kapasitet og robusthet, vurderes, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet. Frist 1.10.2021.

En plan for hvordan pålegg 2 vil bli gjennomført, skal sendes oss innen 30.4.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtak om tvangsmulkt

Det vises til Varsel om to pålegg og varsel om tvangsmulkt av 1.3.2021.

Dersom pålegg 1, punkt 1 ikke blir rettet innen 12.3.2021, påløper en tvangsmulkt med start 13.3 på kr. 50.000 pr. dag inntil pålegget er gjennomført. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og tvangsmulkten kan inndrives umiddelbart av Statens innkrevingssentral (SI). Vedtaket om tvangsmulkt er truffet med hjemmel i petroleumsloven § 10-16 første ledd.

Se også brev til Seadrill (under) med nærmere begrunnelse for vår vurdering.