Gjennom våre tilsynsaktiviteter med Seadrill og den flyttbare boreinnretningen West Mira har vi påvist alvorlige brudd på regelverket.

På grunnlag av dette ga vi derfor Seadrill den 5. mars 2021 to pålegg, samt vedtak om tvangsmulkt på 50 000 kroner per dag dersom selskapet ikke overholdt fristen for å etterkomme den første delen av påleggene.

I pålegg 1, punkt 1 var Seadrill pålagt å

1. gjennomgå sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira og gjennomføre nødvendige korrigerende eller kompenserende tiltak for å sikre at anlegg, systemer og utstyr er i stand til å utføre sine krevde funksjoner slik at sikker drift kan opprettholdes på West Mira, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, § 25 om bruk av innretninger og § 26 om sikkerhetssystemer, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling andre og tredje ledd.

Fristen for å etterkomme dette var satt til 12. mars.

Gjennom møte med Seadrill 11. mars og dokumentasjon sent oss 12. mars har vi fått en beskrivelse av selskapets prosess for å identifisere nødvendige tiltak, en oversikt over iverksatte tiltak, samt en begrunnet bekreftelse på at sikker drift ivaretas på West Mira.

Vi har tatt Seadrills svar til etterretning. Ileggelse av tvangsmulkt vil derfor ikke bli effektuert.