• Tilsynet ble gjennomført i desember 2022.
  • Varsel om pålegg ble sendt til Aker BP 23. desember 2022.
  • Pålegget ble gitt 19. januar 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at de ansvarlige gjennomfører et systematisk arbeid for å redusere risikoen forbundet med helikopterdekkoperasjoner på Aker BPs innretninger til havs.

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert ett avvik og to forbedringspunkter.

Det ble avdekket alvorlige avvik med hensyn til tilstedeværelsen av luftfartshinder og vedlikehold av utstyr viktig for sikkerheten ved helikopterflyginger til og fra Tambar.

Det ble ikke avdekket avvik på Hod B

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 16. februar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert og om deres vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Vi har i tillegg gitt selskapet pålegg.

Pålegg

På bakgrunn av funnene i tilsynet har vi gitt Aker BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 47 om vedlikeholdsprogram pålegger vi Aker BP ASA å:

  1. Gjennomgå og evaluere vedlikeholdsprogrammet og aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand for å sikre at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, er identifisert og korrigert for komponenter av betydning for helikopteroperasjoner på Tambar, jf. rapportens kapittel 5.1.1.
  2. Sikre at sviktmodi på komponenter av betydning for helikopteroperasjoner forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på alle Aker BP ASA sine innretninger.

Resultatet av gjennomgang og evaluering, samt eventuelle tiltak skal dokumenteres.

Fristen for å etterkomme påleggets pkt. 1. er 15.3.2023.

Fristen for å etterkomme påleggets pkt. 2. er 5.7.2023.