Hopp til hovedinnhold

§ 20 Kjemikalier og kjemisk påvirkning

Det skal velges kjemikalier og tekniske løsninger som hindrer skadelig kjemisk påvirkning og som reduserer behovet for bruk av kjemikalier.
Ved valg, utforming og plassering av utstyr og systemer for lagring, bruk, gjenvinning og destruksjon skal det tas hensyn til
  1. helse og sikkerhet for personell,
  2. korrosjon og andre former for nedbryting av materialer,
  3. brann- og eksplosjonsfare, og
  4. risiko for forurensing.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Under normal drift skal konsentrasjonen av farlige stoffer i arbeidsatmosfæren, samt hudkontakt med slike kjemikalier, være så lav som det med rimelighet er mulig. Dette betyr at landanlegg bør være prosjektert med en sikkerhetsfaktor i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
Denne paragrafen omfatter teknisk tilrettelegging for å redusere akutt og langvarig kjemisk påvirkning knyttet til transport, overføring, lagring, bruk og avhending av kjemikalier. Paragrafen omfatter også prosesser som avgir kjemiske komponenter.
For bruk av kjemikalier, se denne forskriften § 48.
For utforming og plassering med hensyn til brann- og eksplosjonsfare som nevnt i andre ledd bokstav c, vises det til denne forskrift § 29.

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik