Hopp til hovedinnhold

§ 6 Utforming av enklere innretninger

Enklere innretninger skal utformes slik at kravene til akseptabel risiko ivaretas, jf. styringsforskriften § 9. Det skal også legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende hygieniske forhold under opphold på innretningen.
Der denne forskriften beskriver spesifikke løsninger for bemannede innretninger, kan det for enklere innretninger velges enklere løsninger enn det som er angitt, dersom det gjennom særskilte vurderinger kan vises at dette er forsvarlig.
Tilsvarende kan det vurderes enklere løsninger enn de som er anbefalt i veiledningen til bestemmelsene i denne forskriften.
Innretningen skal utformes slik at behov for bemanning og antall besøk blir så lavt som mulig.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Til første ledd: Når fartøy inngår som en integrert del av utbyggingsløsningen, utgjør fartøyet og den enklere innretningen én risikomessig enhet når de to enhetene er koblet sammen.
Med særskilte vurderinger som nevnt i andre ledd, menes vurderinger av den samlede risikoen for alle aktivitetene som er knyttet til drift og vedlikehold av innretningene, deriblant transport av materiell, forsyninger og personer samt evakuering, jf. aktivitetsforskriften § 17.
Eksempler på spesifikke løsninger som nevnt i andre ledd, kan være § 14, § 32, § 37, § 41 og § 44.
Eksempler på paragrafer der det kan vurderes enklere løsninger enn de som er angitt i veiledningene som nevnt i tredje ledd, kan være § 20, § 33 og§ 40.

KCA Deutag og Statoil - Askepott og Oseberg H - Styring av logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 23. april 2018

Avvik