Hopp til hovedinnhold

§ 88 Sikring av brønner

Alle brønner skal sikres før de forlates slik at brønnintegriteten ivaretas i den tiden de er forlatt. For havbunnskompletterte brønner skal brønnintegriteten overvåkes dersom brønnene planlegges forlatt i mer enn tolv måneder.
Letebrønner som påbegynnes etter 1.1.2014, skal ikke midlertidig forlates utover to år. I utvinningsbrønner som forlates etter 1.1.2014 skal hydrokarbonførende soner plugges og forlates permanent innen tre år dersom brønnen ikke overvåkes kontinuerlig.
Det skal være mulig å kontrollere brønnintegriteten ved tilbakekopling på midlertidig forlatte brønner.
Radioaktive kilder skal ikke planlegges etterlatt i brønnen. Dersom den radioaktive kilden ikke kan fjernes, skal den etterlates på en forsvarlig måte.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å oppfylle kravet til sikring som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 10 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. For informasjon, se også innretningsforskriften § 48.
Overvåkingen som nevnt i første ledd, bør utføres ved å overvåke trykket over nederste barriere.
For å kontrollere brønnintegriteten som nevnt i tredje ledd, bør en blant annet kunne overvåke trykkforhold eller kunne sette en blindplugg like over eller under pakningselementet. For overflatekompletterte brønner bør en kunne overvåke trykk i ringrommet og i produksjonsrøret, eventuelt i sist satte foringsrør. For havbunnskompletterte brønner bør en kunne overvåke trykket i produksjonsrøret og i produksjonsringrommet.
Ved behov for etterlating av den radioaktive kilden i brønnen som nevnt i fjerde ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 10 og tabell C.24, brukes, med følgende tillegg:
  1. det bør etableres og vedlikeholdes en intern oversikt over etterlatte kilder. Oversikten bør inkludere detaljer om hver enkelt kilde og dennes posisjon,
  2. etterlatt radioaktiv kilde i arbeidsstreng bør sikres på en slik måte at en får tydelig indikasjon ved utilsiktet boring nær/mot kildens posisjon.
Strålevernforskriften § 14 andre ledd krever ellers at informasjon om etterlatte kilder skal gis Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Aker BP - Hod A - forberedelser til permanent plugging

Publisert: 7. juli 2023

Avvik

Point Resources - Jotun B - Plugging av brønn

Publisert: 24. mai 2018

Avvik