Mål

Målet med tilsynet var å følge opp selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, verifisere at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner er i henhold til krav samt følge opp vedlikehold og tilstand på løfteutstyr.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Samsvarsmåling av løfteutstyr i boreområdet
  • MOB-båt forløper var ikke utformet i henhold til krav fraprodusent

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Roller og ansvar knyttet til fagansvarlig logistikk
  • Palleløfter i grovlager
  • Oppbevaring av MOB-båt forløper
  • Lokal prosedyre
  • Høyttalere i krankabiner

Equinor har fått frist til 15. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.