• Tilsynet ble gjennomført i januar og februar 2021
  • Varsel om pålegg ble sendt til Beerenberg 4. februar 2022
  • Pålegget ble gitt 10. februar 2022

Bakgrunn

Lovreguleringen av tilsyn med innleie i arbeidsmiljøloven ble endret med virkning fra 1. juli 2020. Ptil fikk dermed myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsforetaket er også omfattet av det utvidede tilsynsansvaret.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp om Beerenberg ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven. Et sentralt vurderingstema i tilsynet var om arbeidet den innleide skal utføre er av «midlertidig karakter».

Resultat

I tilsynet identifiserte vi to avvik. Dette gjaldt:

  • Rutine for å sikre lovlig innleie
  • Drøftingsplikt

I tillegg observerte vi ett forbedringspunkt knyttet til innleieavtale med fagforeningene.

Etter tilsynet ba vi Beerenberg redegjøre for oss hvordan avvikene ville bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.

Rutine for å sikre lovlig innleie

Ptil har fulgt opp saken i etterkant av tilsynet, og har mottatt og etterspurt ytterligere informasjon fra Beerenberg.

i et møte med Beerenberg i februar 2022 ble det klart at selskapet ikke hadde etablert noen rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak (tilsynsrapportens avvik. 6.1.1). Selskapets bemanningssystem som fremvist i møtet er ikke tilstrekkelig til at lovlig innleie sikres. Det var heller ikke etablert noen rutine for å sikre øvrige vilkår om innleie fra bemanningsforetak.

Pålegg

På grunnlag av dette har vi nå gitt Beerenberg følgende pålegg:

Med hjemmel arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav e), pålegger vi Beerenberg Services AS følgende:

  • Beerenberg skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Frist for å etterkomme pålegget er 27.5.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.