Tilsynet ble gjennomført fra 11. til 13. desember 2019.

Bakgrunn

I 2018 førte vi tilsyn med Esso og deres oppfølging innenfor materialhåndtering, herunder kran og løft, ISO/TT (isolasjon, stillas og overflatebehandling/tilkomstteknikk) og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen. Dette tilsynet identifiserte  avvik og forbedringspunkter fra regelverket, og vi ga Esso pålegg

I et nytt tilsyn i desember 2019 ønsket vi å verifisere at tidligere påviste avvik og gitte pålegg var håndtert i samsvar med Essos svar til oss.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere effekt etter gjennomført tilsyn med oppfølging av materialhåndtering, kran, løft og stillas/TT ved Essos anlegg på Slagentangen.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn verifiserte vi hvordan aktøren hadde håndtert tidligere påviste avvik/forbedringspunkt og pålegg fra tilsyn i september 2018.

Tre avvik fant vi at var håndtert i tråd med Essos tilbakemelding til oss.

  • Avvik om «Løfting av personell med utstyr som ikke er godkjent for dette»
  • Avvik om «Mangelfull kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet»
  • Avvik om «Mangelfullt system for vedlikehold av ståltau»

Følgende forhold fant vi at ikke var håndtert fullt ut i tråd med regelverket og Essos tilbakemeldinger til oss:

  • Avvik om «Manglende dokumentasjon – prosedyre for løfteoperasjoner»
  • Avvik om «Mangelfull oppfølging av stillasentreprenøren»
  • Forbedringspunkt om «Bedre system for merking og oppbevaring av løfteutstyr som er tatt ut av bruk»
  • Forbedringspunkt om «Bedre tilgang til og bruk av dokumentasjon for løfteutstyr»
  • Forbedringspunkt om «Bedre system for opplæring av brukere av stillas».

Resultat

I tilsynet ble ett avvik opprettholdt. Dette gjaldt:

  • Oppfølging av stillasentreprenøren.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Esso innen 28. februar 2020 redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktene vil bli håndtert.