• Pålegget ble varslet og gitt 27. januar 2023
  • Beerenberg etterkom pålegget 30. januar 2023. Aktiviteten kan dermed startes opp igjen.

Den 18. januar 2023 skjedde en alvorlig uønsket hendelse da en person falt ned fra et stillas under montering på Mongstad. Ptil har innledet gransking av hendelsen, og dette arbeidet pågår. Ut fra de årsaksforhold som foreløpig er avdekket, vurderer Ptil at det er nødvendig å stanse aktiviteter knyttet til bygging av stillas på Mongstad for å verne arbeidstakernes liv og helse.

Hendelsen 18. januar 2023

Under montering av stillas i område 5100 på Mongstad 18. januar 2023, falt en person ca. 23 meter ned på betongdekke og ble alvorlig skadet.

Stillaset ble bygget som en ramme for beskyttelse mot fallende gjenstander i forbindelse med materialhåndtering, og var planlagt til 30 meters høyde.

Vår gransking har så langt vist at metoden som ble brukt for å montere stillaset var klatring i stillas-rammen, kun med sikring i form av fallsikringsseler med Y-liner.

Det ble ikke etablert arbeidsplattform/stillasgulv som personell kunne stå på under montering av stillaset, og måten arbeidet ble utført på medførte risiko for fall av både personell og stillasutstyr.

Beerenberg Services AS har ikke prosedyrer som i tilstrekkelig grad håndterer risiko knyttet til montering, demontering og endring av stillas av denne typen.

Pålegg

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven §18-8, andre setning, kan Ptil ved overhengende fare stanse de aktiviteter som er knyttet til faresituasjonen.

Hendelsen som inntraff, sammen med de årsaksforhold som foreløpig er avdekket gjennom granskingen, viser at det er en umiddelbar og reell fare for liv og helse knyttet til bygging av stillas på Mongstad.

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven §18-8, andre setning, jf. arbeidsmiljøloven §18-6 og rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, gir vi med dette følgende pålegg:

Beerenberg Services AS stanser all montering, demontering og endring av stillas på Mongstad, inntil følgende er gjennomført:

  • prosedyre for montering, demontering og endring av stillas er utformet slik at de konkrete risikoforholdene som er knyttet til aktiviteten håndteres for alle typer stillas. Prosedyren må beskrive hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

Jf. teknisk og operasjonell forskrift § 45 om prosedyrer, andre ledd og arbeidsmiljøloven § 3-2, tredje ledd.

  • alt personell som er involvert i planlegging og bygging av stillas på Mongstad er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og har fått opplæring i prosedyre for bygging av stillas, jf. første kulepunkt.

Jf. arbeidsmiljøloven § 3-2, første ledd, bokstav a, og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Vi skal ha melding når tiltakene i kulepunkt 1 og 2 er gjennomført, og prosedyre som nevnt i kulepunkt 1 skal oversendes.