Hopp til hovedinnhold

§ 70 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.
På områder som dekkes av kapittel II til og med V om krav til utforming, kan forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse legges til grunn på områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for eksisterende landanlegg. Ved større ombygginger og modifikasjoner på eksisterende landanlegg gjelder likevel hele denne forskriften for det som omfattes av ombyggingen eller modifikasjonen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen innebærer at det på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er de tekniske kravene i forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse som fortsatt kan legges til grunn. Den ansvarlige, også der denne velger å bruke tekniske krav i tidligere forskrifter, må forholde seg til regelverkets generelle krav om forsvarlig virksomhet også. Se særlig rammeforskriften §§ 10, 11 og 23.
Større ombygginger og modifikasjoner som nevnt i andre ledd, kan være installering av en ny modul, større inngrep i hydrokarbonførende systemer eller større endringer av fysiske barrierer.
Med eksisterende landanlegg som nevnt i andre ledd, menes landanlegg der en av følgende godkjenninger eller tillatelser er gitt før denne forskriften trådte i kraft: plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster godkjent i henhold til petroleumsloven § 4-2, eller særskilt tillatelse gitt på grunnlag av plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport, og for utnyttelse av petroleum i henhold til petroleumsloven § 4-3, eller tillatelse gitt i henhold til midlertidig forskrift 19.12.2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 16 om søknad om tillatelse til utbygging av ny virksomhet (hovedsøknad) eller tilsvarende tillatelse gitt i henhold til regelverk som gjaldt før midlertidig forskrift trådte i kraft.

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik