Hopp til hovedinnhold

§ 67 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at
 1. rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også § 22,
 2. faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner,
 3. personell kan reddes i ulykkessituasjoner,
 4. personellet på landanlegget kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,
 5. tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med å gi rett varsel som nevnt i bokstav a, menes varsling av blant annet
 1. landanleggets sentrale kontrollrom eller en annen sentral funksjon,
 2. ett eller flere ledd i operatørens beredskapsorganisasjon,
 3. entreprenørers beredskapsorganisasjoner,
 4. andre rettighetshavere, eiere og avtalepartnere ved avtale om samordnede beredskapsressurser eller ved felles bruk av produksjons- og/eller transportsystem.
Omfanget av varslingen vil være avhengig av den aktuelle situasjonen.
Kravet til redning som nevnt i bokstav c, innebærer at den ansvarlige skal kunne
 1. lokalisere savnet personell ved hjelp av systemer for personellkontroll,
 2. bringe personell til sikkert område,
 3. gi skadet personell livreddende førstehjelp og medisinsk behandling.
Kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, innebærer at evakueringstiltakene er slik at de gir høyest mulig sannsynlighet for at personellet kan evakueres fra et utsatt til et sikkert område. For sykt og skadet personell innebærer kravet at transport foregår på en forsvarlig måte.
Kravet til normalisering som nevnt i bokstav e, innebærer også at
 1. skadet eller sykt personell gis nødvendig behandling og pleie som medisinsk behandling og oppfølging av fysiske og psykiske seinskader, og at pårørende gis nødvendig informasjon, omsorg og oppfølging etter større ulykker,
 2. skader på landanlegget stabiliseres og korrigeres,
 3. driften av landanlegget gjenopptas.
For de områder av beredskapen som også omfattes av forskrift om industrivern, vil kravene i denne bestemmelsen oppfylles ved å bruke bestemmelsene i forskriften som nevnt ovenfor.

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017

Avvik