Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget. Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp. Årsaken var at korrosjon under isolasjon (KUI) hadde ført til at røret var gjennomrustet.

Nødavstenging og manuell trykkavlastning ble satt i verk, og personell evakuerte anlegget.

Korrosjon under isolasjon

Korrosjon under isolasjon (KUI) er et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på Mongstad som skyldtes KUI, den gangen en damplekkasje. Hendelsen ble gransket av både Statoil og oss. Det har vært andre mindre alvorlige lekkasjer i mellomtiden.

Potensial

Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv.

Avvik

Granskingen vår har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket:

  • Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt
  • Mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet

På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §58 om vedlikehold, pålegger vi Statoil å etablere robuste planer for overflateprogrammet på anlegget med hensyn til ressurser og tidsbruk. Planene skal sikre at anlegget på Mongstad blir forsvarlig vedlikeholdt, jf. rapportens kapittel 7.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. teknisk og operasjonell forskrift §55 om planlegging, pålegger vi Statoil å etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte, jf. rapportens kapittel 7.1.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 28.4.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.