Hopp til hovedinnhold

§ 66 Beredskapsplaner

Den ansvarlige skal utarbeide planer for beredskap og bekjempelse av uønskede hendelser som kan inntreffe ved landanlegg. Slike planer skal til enhver tid beskrive beredskapen og inneholde aksjonsplaner for de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Planene skal beskrive hvem som skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Beredskapsplanene bør blant annet inneholde
  1. en beskrivelse av formål, omfang og ansvar,
  2. en beskrivelse av organisering, varsling, mobilisering og kommunikasjon,
  3. aksjonsplaner, herunder beredskapsstrategi, beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene,
  4. en beskrivelse av landanlegget og prioriterte sårbare miljøressurser i influensområdet for akutt forurensning,
  5. en beskrivelse av enhetsressurser, områderessurser, regionale ressurser og eksterne ressurser og utstyr,
  6. instrukser for beredskapspersonell,
  7. eventuelle samordningsprosedyrer for samordning med andre aktører og
  8. eventuelle samarbeidsprosedyrer og avtaler.
For de områder av beredskapen som også omfattes av forskrift om industrivern, vil kravene i denne bestemmelsen oppfylles ved å bruke bestemmelsene i forskriften som nevnt ovenfor.