Brannen i luftinntaket til turbin 4 ved Equinors anlegg Hammerfest LNG oppstod 28. september 2020. Anlegget var da i en oppkjøringsfase etter driftsstans, og turbinen var stengt ned for utbedring av en feil på oljefilter.  

Faktisk og potensiell konsekvens

Brannen medførte materielle skader på luftinntak og filterhus til turbinen og følgeskader etter slokkearbeidet på elektro- og instrumentutstyr, samt på mekanisk utstyr. Hammerfest LNG har vært stengt ned etter brannen og planlagt oppstart er 1. oktober 2021.

Tre fartøy med brannkanoner hjalp til i slokkearbeidet. Uten denne hjelpen ville brannen ha pågått lenger, siden anleggets egne brannvannskanoner ikke dekker luftinntaket til turbinene. Sannsynligheten for at brannen da kunne ha spredd seg til naboområdene vurderes som liten, men det kunne ført til større skader i filterhuset og på generatorhuset.

Det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

Direkte og bakenforliggende årsaker

Branntekniske forsøk og simulering av temperatur­utviklingen i filterhuset til turbinen sannsynliggjør at brannen oppsto som følge av at forfiltrene på luftinntaket selvantente. Forsøkene indikerer at opphopninger av biomasse (i hovedsak insekter) i forfiltrene kan ha senket selvantennelsestemperaturen til filtrene.

Reguleringsventilen for tilførsel av hetolje til anti-isingspanelene på turbinens luftinntak ble manuelt åpnet for å bli kvitt overskuddsvarme i hetoljekretsen. Dette medførte en temperaturøkning over tid inne i filterhuset som var tilstrekkelig for at forfiltrene selvantente.

Granskingen har avdekket flere elementer som har, eller kan ha hatt, betydning for at brannen oppsto. Dette gjelder forhold knyttet til

 • Manuell kjøring av hetolje til anti-isingspaneler
 • Oppfølging av tidligere hendelser med smelting av filterkassetter og praksis med manuell kjøring av reguleringsventil
 • Utskifting av filtre
 • Bemanning

Avvik og forbedringspunkt

Granskingen har identifisert fem avvik knyttet til:

 • Ledelse og styring
 • Bemanning i organisasjonen
 • Risikoanalyser
 • Vedlikehold av filtre
 • Oversikt over eksterne beredskapsressurser

Videre har det blitt identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Loggføring/tavleføring
 • Oversikt over ytelseskrav i beredskapsplanen
 • Oppfølging av lekkasjer fra anti-isingspaneler

Pålegg

Ptils gransking har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Equinor å:

 • Identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre etterlevelse av styringssystemet, herunder å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon som er kjent i selskapet blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til driftspersonell for å ivareta sikker drift. Jamfør styringsforskriftens § 21 om oppfølging, jf. teknisk og operasjonell forskrift § 40 om oppstart og drift av landanlegg, bokstav c, og teknisk og operasjonell forskrift § 45 om prosedyrer, andre ledd. Se rapportens kapittel 10.1.1.
 • Vise gjennom fremlegging av kort- og langtidsplaner for drift av anlegget at Hammerfest LNG har tilstrekkelig bemanning og kompetanse i virksomheten i alle driftssituasjoner. Jamfør § 14 om bemanning og kompetanse. Se rapportens kapittel 10.1.2.
 • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å etterkomme påleggene over.

Fristen for å etterkomme påleggene i kulepunkt 1 og 2 er senest ved oppstart av anlegget.

Planen for å etterkomme påleggene skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 1. juni 2021. Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet.

Se video av Petroleumstilsynets presentasjon av granskingen