Hopp til hovedinnhold

§ 4 Forskrifter fastsatt av andre myndigheter

Følgende forskrift unntas på denne forskriftens virkeområde:
  1. forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff).
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Forskrifter som listes opp i § 4 er unntatt og erstattet av særregler gjennom denne forskriften. Noen av disse forskriftene blir imidlertid vist til som normer i denne veiledningen. En oversikt over sentrale HMS-forskrifter og anvendelsen av disse på denne forskriftens virkeområde, finnes i referanselista. Det vises for øvrig til rammeforskriften § 24.
Plan- og bygningsloven og tekniske krav fastsatt i medhold av denne gjelder også på denne forskriftens virkeområde. Se byggteknisk forskrift med veiledning som også angir anerkjente normer for oppfyllelse av forskriftens krav. For vurdering av konstruksjoner på eksisterende landanlegg, se § 70.