Hopp til hovedinnhold

§ 80 Produkter som ikke omfattes av innretningsforskriften

Denne forskriften gjelder ikke for produkter som omfattes av forskrift om maskiner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Hensikten med denne paragrafen er å klargjøre forholdet til maskinforskriften.
Maskinforskriften har en begrenset bruk i petroleumsvirksomheten og omfatter ikke «sjøgående fartøy og flyttbare offshoreinnretninger og maskiner installert om bord på slike fartøy eller innretninger», jf. maskinforskriften § 1 nr. 2 bokstav f.
Sjøgående fartøy og flyttbare offshoreinnretninger som, for eksempel, flyttbare boreinnretninger, og maskiner installert på dem, er unntatt fra maskindirektivets virkeområde i henhold til artikkel 1 (2) (f) siden disse kommer inn under konvensjonene til den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (International Maritime Organisation - IMO).
Deler av det utstyret som omfattes av dette unntaket, kan også komme inn under det marine utstyrsdirektivet (Marine Equipment Directive) 96/98/EC18, med endringer som gitt i direktiv 2002/75/EC19.
En flyttbar offshoreinnretning er en offshoreinnretning som ikke er ment å bli plassert permanent eller i et langt tidsrom på oljefeltet, men er utformet for å bli flyttet fra sted til sted, enten den har utstyr for fremdrift eller ikke eller ved senkning av beina til havbunnen.
Imidlertid er flytende innretninger ment for produksjon, slike som, for eksempel, FPSO-er (innretninger av typen Floating/flytende Production/produksjon, Storage/lagring and Offloading/lossing, vanligvis med form som et tankskip) og FPP-er (Floating Production Platforms, flytende produksjonsinnretninger, med form som halvt nedsenkbare fartøy), ikke unntatt fra maskindirektivets virkeområde.
Maskiner som er ment å installeres på faste offshoreinnretninger som, for eksempel, oljeproduksjonsinnretninger, og maskiner som kan bli brukt på både faste og flyttbare offshoreinnretninger, kommer også inn under maskindirektivet. Maskinforskriften § 1 og § 2 fastlegger virkeområdet for forskriften og hvilket utstyr som omfattes av maskinforskriften. Der maskinforskriften ikke gjelder, vil relevante deler av innretningsforskriften gjelde.

Det Norske - Ivar Aasen - Beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 10. desember 2015

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik