Målet med tilsynet var å vurdere om Det norske sin styring av beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til dokumentasjon for kraner.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Atkomst til traverskraner
  • Materialhåndteringsplanen
  • Plassering av nødhospital

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Det norske har fått frist til 21.12.15 for å redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktene vil bli håndtert.