Hopp til hovedinnhold

§ 50 Kompensator- og frakoplingssystemer

Flytende innretninger skal være utstyrt med et frakoplingssystem som sikrer brønnen og frigjør stigerøret før kritisk vinkel inntreffer.
Ved utforming av kompensatorsystemet skal det velges robuste tekniske løsninger der feil ikke medfører uakseptable konsekvenser, jf. § 5 bokstav c.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til kompensator- og frakoplingssystemer som nevnt i første og andre ledd, bør standardene NORSOK D-001 kapittel 5 og 6 brukes, med følgende tillegg:
 1. For forankrede boreinnretninger bør det være mulig å kunne forflytte seg hurtig fra borestedet i en kritisk situasjon,
 2. For intervensjoner på havbunnsbrønner med høytrykksstigerør bør ventil- og frakoplingssystemet bestå av
 1. en fjernoperert ventil plassert under frakoplingspunktet, som kutter alle objekter som penetrerer brønnbarrierene, samt holder fullt arbeidstrykk etter kutting,
 2. en fjernoperert hovedventil som stenges etter at kutting er utført,
 3. en stengeventil i stigerøret over frakoplingspunktet, som hindrer utblåsing fra stigerøret til sjø,
 4. en ventileringsventil som avlaster innestengt trykk mellom stengeventilen i stigerøret og kutte- eller stengeventilen før frakopling.
For krav til spesifikke analyser for å avdekke fare- og ulykkessituasjoner vises det til styringsforskriften § 17. For generelle krav til dimensjonering av kompensator- og frakoplingssystemer med hensyn til laster, se § 11. Ved fastsettelse av begrensninger for boreutstyr bør det tas hensyn til
 1. innretningens bevegelser som følge av resonans mellom bølgefrekvens og innretningens egenfrekvens,
 2. innretningens bevegelse ved tap av posisjon ved eventuelt ankerlinebrudd eller avdrift,
 3. belastning på brønn og brønnhode fra strekk i stigerør,
 4. margin på grunn av usikkerhet i beregnet stigerørfasong,
 5. risiko for utilsiktet låsing av kompensator med påfølgende strekkbelastninger ut over dimensjonerende laster som kan oppstå ved brønntesting og brønnintervensjon.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-E101 kapittel 2, seksjon 5, avsnitt 4 brukes som et alternativ.

OMV og Odfjell Drilling - Deepsea Bergen - planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 23. oktober 2019

Avvik