Mål

Målet med tilsynet er å verifisere om OMV og Odfjell med sine entreprenører etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Oppfølging og bruk av styringssystemet (OMV)
  • Manglende identifisering av sikkerhetskritiske reservedeler (Odfjell)
  • Mangler ved prosess for valg av teknisk løsning (OMV)

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Oversikt over trening og øvelser knyttet til personell som skal ivareta oppgaver som sikrer barrierefunksjoner (Odfjell)
  • Mangelfull oppfølging etter inntak av innretning (OMV)
  • Kvalitet på RAP (Rig Action Plan) og bruk av risikomatriser (OMV)

Hva skjer videre?

Odfjell og OMV har fått frist til 15. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.