Hopp til hovedinnhold

§ 41a Evakuering og redningsmidler ved bemannede undervannsoperasjoner

Dykkere under trykk skal kunne reddes og evakueres til et sikkert område, jf. aktivitetsforskriften § 77 bokstav c og d.
Dykkeranlegg skal til enhver tid disponere utstyr slik at personell i kammerkompleks, dykkerklokker, undervannskamre og undervannsfarkoster kan reddes i en nødssituasjon.
Det skal foretas vurderinger av behov for og valg av utstyr for hyperbar evakuering.
System for hyperbar evakuering skal være slik at dykkerne kan evakueres fra kammerkomplekset med to uavhengige enheter. Hver enhet skal kunne evakuere alle dykkere under trykk.
Hyperbare evakueringsenheter skal utformes slik at de kan slepes og løftes eller på annen måte bringes ut av vannet under de værforholdene det er aktuelt å bruke slike evakueringsenheter.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For å oppfylle krav til dykkeranlegg som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 9.3 brukes.
For å oppfylle krav til utforming av hyperbare evakueringsenheter som nevnt i femte ledd, bør standarden NORSOK U-100N brukes, med følgende tillegg: Hyperbare evakueringsenheter bør kunne løftes ut av vannet ved hjelp av ett festepunkt.
For å oppnå nødvendig sikkerhetsnivå for evakuering til sjø med hyperbare evakueringsmidler er det viktig å ivareta blant annet
  1. sikkerheten til personell,
  2. strukturell integritet (konstruksjonssikkerhet),
  3. tilstrekkelig fremdrift og manøvreringsevne etter sjøsetting,
  4. kvalifisering, prøving og testing jf. Denne forskriften § 9 og rammeforskriften § 19.
For utforming av flensforbindelse bør IMCA D 051 Hyperbaric Evacuation Systems (HES) Interface Recommendations brukes.