Hopp til hovedinnhold

§ 40 Åpne dreneringsanlegg

Innretninger skal være utstyrt med åpne dreneringsanlegg som kan samle og lede bort olje og kjemikalier slik at risikoen for brann, skade på personell og forurensning reduseres.
Anlegget skal utformes slik at eventuelle utslipp av olje og kjemikalier gir minst mulig forurensning av det marine miljøet og slik at kravene i aktivitetsforskriften kapittel XI oppfylles.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med åpne dreneringsanlegg som nevnt i første ledd, menes anlegg som samler opp væske, men som ikke er trykksatt.
Utslippspunktet for drenasjevann bør plasseres slik at eventuelle utslipp som nevnt i andre ledd, gir minst mulig påvirkning på det marine miljøet og slik at utslipp ikke er til ulempe for personell på fartøy som oppholder seg nær innretningene.
For utforming av åpne dreneringsanlegg bør standardene NS-EN ISO 13702 kapittel 9 og vedlegg B.4, NORSOK S-001 kapittel 9 og P-002 kapittel 28 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. For flytende innretninger bør i tillegg NORSOK S-001 kapittel 24 brukes.

Equinor - Gudrun - Barrierer

Publisert: 5. september 2018

Avvik

Statoil - Valemon Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg

Publisert: 7. januar 2016

Avvik