Hopp til hovedinnhold

§ 69 Formasjonstesting, opprenskning og oppstart av brønner

Operatøren skal ved formasjonstesting, opprenskning og oppstart av produksjonsbrønner planlegge og gjennomføre aktiviteten slik at utslippene til luft og sjø minimeres, jf. rammeforskriften § 11. Vurderingene av metodevalg, samt tekniske løsninger og tiltak for å minimere utslippene, skal dokumenteres.
Dersom aktiviteten medfører fakling eller brenning over brennerbom, skal forbrenningen optimaliseres for å sikre høy forbrenningseffektivitet slik at utslippene til luft og sjø minimeres.
Operatøren skal iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø når oljenedfall fra brenning av hydrokarboner medfører synlig olje på havoverflaten. Tiltaksplikten gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.
Oljeholdig vann fra aktiviteten som skal slippes til sjø fra innretningen, skal håndteres i henhold til § 60a.
Olje- og kjemikalieholdig vann fra opprenskning og oppstart av produksjonsbrønner kan bare sendes med produksjonsstrømmen til land dersom mottakeren på land har tillatelse til å ta imot slikt vann og har kapasitet og er egnet i det enkelte tilfellet til å ta det imot. Når slikt vann sendes med produksjonsstrømmen til land, skal operatøren optimalisere doseringen av kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen slik at potensialet for miljøskade ved mottakende anlegg minimeres, jf. § 64 første ledd.
Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til formasjonstesting, opprenskning og oppstart av brønner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Med formasjonstesting menes i denne paragraf test av en enkelt brønns produksjons- eller injeksjonsegenskaper i maksimalt ti strømningsdøgn, jf. forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) § 3.
Med opprensking av brønner menes i denne paragrafen aktivitet som utføres på produserende brønner hvor hydrokarboner og annen væske bringes til overflaten for å rense brønn og perforeringer før brønnen settes i produksjon eller tilbake i produksjon.
Utslipp fra formasjonstesting og oppstart og opprenskning av brønner skal minimeres så langt det er mulig, gitt at formålet med aktiviteten oppnås.
Minimering som nevnt i første og andre ledd, skal forstås som minimering gitt at formålet med aktiviteten oppnås og tiltakene står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal ungås. Vurderingene ved valg av metode og planlegging av aktiviteten bør inkludere energiforbruk, utslippskomponenter og utslippsmengder til luft og sjø, kjemikaliebruk, generering og håndtering av avfall og risiko for akutt forurensning, både til havs og ved eventuell håndtering på land. Tid og sted for aktiviteten sammenholdt med tilstedeværelsen av sårbare miljøverdier bør også inngå i vurderingene.
Tiltak for å minimere utslipp kan inkludere tilgang på tanker med tilstrekkelig lagringskapasitet og kontinuerlig bemanning av testanlegget for å sikre optimal forbrenning.
Tiltak som nevnt i tredje ledd, kan for eksempel være overvåking av olje og sjøfugl, eller mekanisk dispergering for å fjerne olje fra havoverflaten.
Testanlegget, herunder utstyr for separasjon av vann, olje og gass og fakkelsystem, skal tilfredsstille kravet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. rammeforskriften § 11 andre ledd, innretningsforskriften §§ 5 og 10.
Brønnopprenskninger og oppstart av produksjonsbrønner kan medføre driftsutfordringer og risiko for redusert renseeffekt i produsertvannrenseanlegget i større eller mindre grad. Dette er aktiviteter som er planlagte, og hvor driftsutfordringer og forstyrrelser i renseanlegget kan forebygges, blant annet gjennom god planlegging basert på kunnskap om forventet innhold og mengder av kjemikalier i væskestrømmen, påvirkning på renseanlegget og etablering av metoder for drift av prosessanlegget ved ulike operasjoner.
Dersom olje og kjemikalieholdig vann fra opprenskning og oppstart av brønner sendes til land, kan ikke fargekategoriene og kjemikalievurderingene som brukes for petroleumsvirksomheten til havs, overføres direkte til virksomheten på land. Den miljømessige betydningen vil kunne være annerledes ved utslipp fra land, i grunnere farvann med andre naturressurser og resipientbetingelser. Dette gjelder også kjemikalier i grønn kategori, som er vurdert til ikke å medføre risiko for skade ved utslipp i åpent hav.
Dersom olje- og kjemikalieholdig vann sendes til mottaker på land utenfor Norge, plikter operatøren å påse at behandlingen av vannet hos mottaker er lovlig, men kravet om tillatelse vil ikke alltid være relevant.

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik