Hopp til hovedinnhold

§ 67 Kjemikalier til bruk ved brønnkontrollhendelser

Operatøren skal ha en oversikt over kjemikalier det kan bli behov for å bruke for å gjenvinne brønnkontroll ved brønnkontrollhendelser, jf. aktivitetsforskriften § 66 sjette ledd bokstav c, og retningslinjer for bruken av slike kjemikalier. Retningslinjene skal være basert på risikoanalyser, jf. styringsforskriften kapittel V.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Med brønnkontrollhendelser menes svikt i en eller flere brønnbarrierer der svikten resulterer i utilsiktet strømning av formasjonsvæske inn i brønnen, krysstrømning i brønnen eller utstrømning til ytre miljø, se veiledningen til § 86. Kjemikalier som brukes for å gjenvinne brønnkontroll ved brønnkontrollhendelser vil omfatte blant annet bruk av dispergeringsmidler ved tiltak for å stanse utblåsning, men ikke dispergeringsmidler brukt for å bekjempe akutt oljeforurensning. Kjemikalier for boring av teknisk sidesteg eller kjemikalier som hindrer tapt sirkulasjon vil ikke være omfattet.
Kjemikaliene skal testes, vurderes og velges som nevnt i §§ 62, 64 og 65.
Det er ikke krav til at oversikten skal sendes til Miljødirektoratet, men den skal være tilgjengelig på forespørsel.