Hopp til hovedinnhold

§ 66 Bruk og utslipp av kjemikalier

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til utslipp av kjemikalier.
Bruk av kjemikalier er lovlig når bruken er i henhold til kravene i denne forskriften §§ 62 til 65, innretningsforskriften § 15 og krav gitt i og i medhold av produktkontrolloven.
Ubrukte kjemikalier skal ikke slippes til sjø, jf. forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.
Kjemikalier skal lagres forsvarlig.
Bruk og utslipp av kjemikalier skal reduseres så langt det er mulig.
Følgende er tillatt når bruken av kjemikaliene er i henhold til kravene i denne forskriften §§ 62 til 65, innretningsforskriften § 15 og krav gitt i og i medhold av produktkontrolloven:
  1. nødvendig utslipp av kjemikalier brukt i brannvannsystemer,
  2. utslipp av vannsporstoff,
  3. utslipp av kjemikalier brukt ved brønnkontrollhendelser for å gjenvinne brønnkontroll, jf. aktivitetsforskriften § 67.
  4. utslipp av emulsjonsbryter brukt for å skille ut vann fra oppsamlet oljeemulsjon på tank under en aksjon mot akutt forurensning.
Det er ikke tillatt med utslipp av kjemikalier som brukes for å hindre tapt sirkulasjon og som består av eller inneholder plast.
Felttesting av kjemikalier som alternativer til kjemikalier inkludert i tillatelsen etter forurensningsloven, eller uttesting av kjemikalier innenfor nye bruksområder, er tillatt dersom
  1. antall dager med forbruk ikke overskrider 14 dager,
  2. felttestingen ikke omfatter sporstoff,
  3. felttestingen ikke omfatter kjemikalier i svart kategori eller antatt svart kategori, gul underkategori 3 eller antatt gul underkategori 3, jf. § 63,
  4. totalt forbruk av stoff i rød kategori eller antatt rød kategori, gul underkategori 2 eller antatt gul underkategori 2, jf. § 63, ikke overstiger 50 kg.
Paragraf sist endret: 1. januar 2024

Operatøren må ha tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven kapittel 3 fra Miljødirektoratet. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven behandles i henhold til forurensningsforskriften kapittel 36, og det fastsettes gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling i tilknytning til søknader om tillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 39.
I forskriftene er det gitt generelle krav til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen som gjelder for alle operatører. Tillatelsene etter forurensningsloven vil normalt inneholde vilkår som er spesifikke og tilpasset den enkelte aktivitet. I forurensningsforskriften kapittel 36 er det gitt nærmere bestemmelser om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Miljødirektoratet har beskrevet ytterligere forventninger til innholdet i søknader og forventet saksbehandlingstid i Veileder til søknad om tillatelse til petroleumsvirksomhet. I forurensningsforskriften kapittel 39 er det gitt bestemmelser for gebyr for arbeid med tillatelser.
Produktkontrolloven med forskrifter, inkludert REACH-forskriften, CLP-forskriften, produktforskriften og biocidforskriften, gjelder for alle kjemikalier som benyttes i petroleumsvirksomheten til havs.
Bruk og utslipp av kjemikalier skal rapporteres i henhold til styringsforskriften § 34 bokstav c.

Til første ledd
Det er nødvendig med tillatelse etter forurensingsloven kapittel 3 for utslipp av kjemikalier i forbindelse med petroleumsvirksomheten til havs. Fastsatte grenseverdier og krav til utslipp av kjemikalier vil være tatt inn i kapittel 4 i tillatelsen.
Grunnlaget for tillatelser som nevnt i første ledd er resultater av testing, kategorisering, vurdering og valg av kjemikalier som nevnt i §§ 62, 63, 64 og 65.
Vanlig forurensning fra boliger, kontorer og lignende, inkludert sanitært avløpsvann og kjemikalier som tilsettes i distribusjonssystemet for drikkevann, er tillatt etter forurensningsloven § 8. Utslipp av kjemikalier fra denne siden av virksomheten krever dermed ikke tillatelse etter § 66. Krav til vannbehandlingskjemikalier i drikkevann er gitt i drikkevannsforskriften.
Det presiseres at kjemikalier som brukes i anlegg og utstyr for produksjon av ferskvann, herunder drikkevann, som f.eks. i sjøvannsevaporatorer og revers osmose-anlegg, er omfattet av plikten til å innhente tillatelse til bruk og utslipp etter § 66.
Produktkontrolloven med forskrifter, inkludert REACH-forskriften, CLP-forskriften, produktforskriften og biocidforskriften, gjelder for alle kjemikalier som benyttes. Dette betyr blant annet at det er krav til substitusjon.
Hypokloritt produsert på innretningen er omfattet av kravet om tillatelse til bruk og utslipp etter denne paragrafen.
Ved aktiviteter som medfører bruk og/eller utslipp av kjemikalier i mengder som operatøren vurderer som svært små og som ikke er dekket av gjeldende tillatelser, kan Miljødirektoratet kontaktes for å avklare behov for særskilt tillatelse.
Selv om operatøren har fått tillatelse til å bruke og slippe ut kjemikalier, skal det vurderes om det finnes mindre miljøskadelige alternativ i henhold til substitusjonsplikten i produktkontrolloven § 3a og denne forskriften § 65.
For utslipp av dispergeringsmidler og strandrensemidler som skal brukes til bekjempelse av akutt oljeforurensning, vises det til forurensningsforskriften kapittel 19. Se også aktivitetsforskriften §§ 73 og 79.

Til andre ledd
Bruk av kjemikalier er lovlig etter § 66 andre ledd. Dette betyr at bruk av for eksempel smøremidler, kjemikalier i lukkede systemer, laboratoriekjemikalier, drivstoff, maling og andre overflatebehandlingsmidler, inkludert slike som leveres i spraybokser, og gassporstoff som ikke går til utslipp er lovlig etter forskriften. Med smøremidler menes smørefett, tetningsoljer, giroljer og motoroljer.
Lukkede systemer skal ikke ha utslipp til sjø. Motorer og pumper som opereres i sjøvann og har utslipp av smøremidler, herunder sjøvannsløftepumper og trustere, er ikke å regne som lukkede systemer. Dette innebærer at det er krav om tillatelse til utslipp av kjemikalier etter første ledd for slike motorer og pumper.
Forbud mot utslipp av ubrukte kjemikalier gjelder også for kjemikalier på OSPARs PLONOR-liste.

Til fjerde ledd
Plikten til å redusere forbruk og utslipp så langt det er mulig, gjelder også kjemikalier det ikke er satt spesifikke bruks- og utslippsgrenser for, jf. rammeforskriften § 11.

Til sjette ledd
Med plast menes faste, syntetiske polymerer som er uløselige i vann.

Til sjuende ledd
Denne bestemmelsen lovliggjør noen tilfeller av felttesting som ikke vil være tillatt innenfor tillatelsen etter forurensningsloven. Kjemikalier som felttestes etter denne bestemmelsen, er også unntatt krav om økotoksikologisk dokumentasjon, jf. § 62 sjette ledd bokstav e. Utprøving av kjemikalier kan også skje innenfor tillatelsens ramme så lenge kjemikaliene er miljømessig like gode eller bedre enn alternativer til kjemikalier som er i bruk, og forbruks- og utslippsmengdene i tillatelsen ikke overskrides. Annen felttesting krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Varighetsbegrensningen i åttende ledd bokstav a innebærer at total varighet av felttesten kan være lenger enn 14 dager ved diskontinuerlig bruk. Som grunnlag for å finne antatt fargekategori ved felttesting av kjemikalier, må operatøren gjøre en vurdering av kjemikalienes giftighet, bionedbrytbarhet og potensial for bioakkumulering. Vurderingen bør dokumenteres og være basert på test- eller litteraturdata.