Hopp til hovedinnhold

§ 27 Kritiske aktiviteter

Det skal sikres at kritiske aktiviteter blir utført innenfor de operasjonelle begrensningene som er forutsatt under prosjektering og i risikoanalysene som nevnt i styringsforskriften § 16, jf. også denne forskriften § 30.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kritiske aktiviteter kan være
  1. arbeid på trykksatte, spenningssatte eller hydrokarbonførende systemer,
  2. varmt arbeid,
  3. arbeid med eksplosiver eller selvantennelige stoffer,
  4. arbeid med radioaktive kilder,
  5. arbeid som medfører risiko for akutt forurensning,
  6. arbeid som medfører utkopling av sikkerhetssystemer,
  7. løfteoperasjoner, jf. § 92.
Ved identifisering av viktige bidragsytere til risiko bør en blant annet bruke resultatene fra de gjennomførte risikoanalysene og erfaringer fra fare- og ulykkessituasjoner.
Begrensningene kan være krav om å sette i verk kompenserende tiltak ved utføring av en aktivitet, eller varighets- og hyppighetsbegrensninger for utføring av en spesiell type aktivitet.
For å oppfylle kravet til kritiske aktiviteter bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.4, 5.5 og 5.6 brukes for bore- og brønnaktiviteter.

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik