Mens RNNP-resultatene for 2023 viser en positiv utvikling offshore, er situasjonen motsatt for landanlegg, hvor antall hendelser med storulykkepotensial øker markant. – Tiden er inne for et krafttak. Denne utviklingen må snus, sier Havtil-direktør Anne Myhrvold.

- På landanleggene har det nå vært en negativ utvikling i flere år, og vi ser at den fortsetter i 2023, med en markant økning i hendelser med storulykkepotensial og en fortsatt negativ utvikling når det gjelder personskaderisiko. Dette er ikke godt nok, konstaterer Havtil-direktør Anne Myhrvold.

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2023 viser en vedvarende økning i antall hydrokarbonlekkasjer fra landanleggene de fire siste årene. 2023 gir ny bunnotering med 23 hendelser. Disse lekkasjene var ulike i størrelse og potensial, men samtlige hadde et potensial til å utvikle seg til en større ulykke. På landanleggene var det i fjor 15 alvorlige personskader. Skadefrekvensen har økt fra 1,33 alvorlige personskader per million arbeidstimer i 2022 til 1,42 i 2023.

Myhrvold mener operatørene for landanleggene må stille seg følgende spørsmål:

- Jobber de godt nok med disse utfordringene? Prioriterer de ressursene rett? Arbeider de godt nok som bransje og sammen med entreprenørene? Sørger de for å ta ut læringspotensialet fra forbedringene offshore, hvor utviklingen har gått motsatt vei, og der for eksempel antall hydrokarbonlekkasjer aldri har vært lavere enn i 2023?

- Vi ser også med bekymring på at identifisert behov for korrigerende vedlikehold øker både for innretningene på sokkelen og for landanleggene. Manglende vedlikehold kan knyttes opp mot økt ulykkesrisiko. Det er viktig at næringen tar denne utviklingen på alvor.

Ujevnt fordelt

De sju landanleggene i petroleumsvirksomheten er ulike i størrelse og utforming, og har spesifikke utfordringer når det gjelder risiko. Ulikhetene viser igjen i RNNP-tallene: noen anlegg har mange hendelser, andre har få.

RNNP måler utviklingen i risikonivå for næringen som helhet. Det betyr at enkeltanlegg og innretninger ikke blir identifisert i rapportene. Myhrvold understreker likevel at tall for enkeltinnretninger og anlegg er tilgjengelige for operatørene, slik at de kan bruke dette i sitt eget forbedringsarbeid.

- Operatørene vet godt hvilke anlegg som skiller seg negativt ut. Vi forventer at operatørene bruker sine egne tall og ressurser, sammen med RNNP-tallene, og jobber aktivt og målrettet med å snu den utviklingen som har vært de siste årene, sier Anne Myhrvold.

Positiv utvikling offshore

RNNP-resultatene for virksomheten til havs står i kontrast til utviklingen på land. Her er risikonivået på et stabilt, lavt nivå, med forbedring på viktige områder.

Nøkkeltall offshore:

  • Hydrokarbonlekkasjer: Det var fire hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2023. Det er det laveste antallet siden RNNP-målingene startet. Ingen av de fire lekkasjene regnes som særskilt alvorlige.
  • Brønnkontrollhendelser: Det var 11 brønnkontrollhendelser i 2023. Nivået er stabilt, og antallet er det samme som i 2022, og alle hadde lavt potensiale.
  • Konstruksjonsskader: Det ble innrapportert tre hendelser med skade på konstruksjon i 2023. Dette er en halvering i forhold til 2022.
  • Totalindikatoren for storulykke: Årsverdien er den laveste noen gang, og snittet for de siste tre årene peker nedover. Det var ingen særskilt alvorlige hendelser i 2023.
  • Personskader: I 2023 var det ingen ulykker som resulterte i dødsfall i petroleumsvirksomheten. Det ble rapportert inn 25 alvorlige personskader i 2023. Skadefrekvensen økte til 0,6 alvorlige personskader per millioner arbeidstimer. (Tilbake til nivået i 2021.) Skadefrekvensen ligger i 2023 innenfor forventningsnivået basert på de ti foregående år.
  • Spørreskjemaundersøkelsen: Svarene fra undersøkelsen, som gjennomføres annethvert år, viser forbedring fra 2021 på de fleste indeksene for HMS-klima og psykososialt arbeidsmiljø. Videre ser en noen utfordringer knyttet til at språk og parallelle operasjoner fører til farlige situasjoner.

Bør inspirere

Havtil etterlyste i fjor tiltak for ytterligere forbedring etter utflating av RNNP-resultatene. Anne Myhrvold konstaterer nå at flere viktige indikatorer for virksomheten offshore har positiv utvikling.

- Antall hydrokarbonlekkasjer offshore er redusert til et historisk lavt nivå. Det viser effekten av målrettet innsats. Sett over tid har næringen fått til en kraftig reduksjon i antall alvorlige hendelser, og totalindikatoren for storulykker, som er et barometer for næringens evne til å styre risiko, er nå på sitt laveste nivå noensinne.

- RNNP-tallene for virksomheten til havs er jevnt gode, og bør inspirere til videre innsats – ikke minst på landanleggene, poengterer Myhrvold.

- Samtidig er det også her områder som må sees nærmere på, sier Havtil-direktøren.

Myhrvold understreker at selv om RNNP-resultatene offshore er gode, er sikkerhet ferskvare og det må jobbes systematisk og kontinuerlig i sikkerhetsarbeidet. Den tragiske ulykken med SAR-helikopteret utenfor Øygarden i februar viser med all tydelighet at gode resultater ikke gir garantier for framtiden.