RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. Arbeidet i regi av RNNP bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

For oss i Havindustritilsynet (Havtil) utgjør konklusjonene i RNNP også et viktig grunnlag for planlegging av tilsyn og for regelverksutviklingen.

Rapporter

Resultatene gis ut i april hvert år som en todelt rapport for henholdsvis sokkelen og landanleggene. Hoveddelen av rapporten omhandler personrisiko. Det blir også gitt ut en sammendragsrapport for sokkelen.

RNNP-tall for risiko relatert til akutte utslipp (RNNP AU) blir gitt ut i en egen rapport hver høst.

Kvalitativ og kvantitativ metode

RNNP-arbeidet måler utviklingen i risikonivå basert på to metoder som skal utfylle hverandre:

 • Et kvantitativt måleverktøy basert på definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) som er kritiske for sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Samfunnsvitenskapelige analyser basert på spørreskjemaundersøkelser, intervjuer, feltarbeid og andre studier

RNNP på ett minutt

Omfang

Beskrivelsen av risikonivået på norsk sokkel kan deles i følgende hovedtema:

 • Storulykker
 • Arbeidsulykker
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Akutte utslipp

Arbeidet i RNNP er begrenset til forhold som faller inn under Havtils myndighetsområde, i tillegg til all persontransport med helikopter, i samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene på norsk sokkel.

Dette inkluderer:

 • Alle produksjons- og flyttbare innretninger på norsk sokkel
 • Persontransport med helikopter fra avgang/ankomst fra helikopterterminaler til landing/avgang på innretningene
 • Bruk av fartøyer innenfor sikkerhetssonen rundt innretningene
 • Åtte spesifiserte landanlegg
 • Dykkere og dykkepersonell

Langsiktige trender  

Storulykkerisiko er vanskelig å måle direkte. RNNP benytter derfor mange underliggende indikatorer som speiler i hvilken grad næringen lykkes med å styre faktorer som påvirker storulykkerisiko.  

Sett over flere år gir storulykkeindikatoren et tydelig bilde av hvordan risikoen endrer seg. Det kan være store årlige variasjoner, men det er de langsiktige trendene som er viktigst. Dersom vi ser at utviklingen over tid går feil vei, vil det være et varsko om at en må finne årsaken og eventuelt sette i gang tiltak for å snu trenden.  

Kontinuerlig utvikling

For å kunne beskrive utviklingen i risikonivå best mulig, søker vi hele tiden etter nye metoder, risikoområder og andre sentrale parametere som kan gi ytterligere forståelse for hvilke risikofaktorer det er viktig å følge over tid.

Noen viktige steg i utviklingen av RNNP:

 • 2001: Spørreskjemaundersøkelsen innføres. Målet er å få ansatte på norsk sokkel til selv å beskrive hvordan de opplever at HMS-tilstanden er på deres arbeidsplass. Gjennomføres annet hvert år.
 • 2004: Feltarbeid på utvalgte innretninger som kan vise til en god utvikling blir gjennomføres for første gang. Målet er å identifisere hvilke forhold eller tiltak som kan ha bidratt til forbedringen.
 • 2006: Landanleggene som Petroleumstilsynet/Havtil har tilsynsansvar for, inkluderes i kartleggingen.
 • 2010: Kartleggingen utvides til å omfatte utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. En egen rapport publiseres på høsten hvert år.
 • 2018: Dykkere og dykkepersonell i petroleumsaktiviteten inkluderes i kartleggingen.

Bidragsytere

En rekke aktører fra industrien, partene, andre myndigheter og fagmiljøer er sentrale bidragsytere i RNNP.

 • Havtil- ansvarlig for gjennomføring og videreutvikling av RNNP.
 • Operatørselskapene - bidrar med data og informasjon om virksomhet på innretningene, samt i arbeidet med tilpasning av modellen for landanlegg.
 • Luftfartstilsynet - ansvarlig for rapportering av offentlige data om helikoptervirksomhet og kvalitetssikring av data, analyser og konklusjoner.
 • Helikopteroperatørene - bidrar med data og informasjon om virksomhet i helikoptertransporten.
 • En egen HMS-faggruppe bestående av utvalgt fagpersonell - vurderer framgangsmåte, datagrunnlag, har synspunkter på utviklingen, vurderer trender og gir forslag til konklusjoner.
 • Sikkerhetsforum – RNNP er forankret i denne trepartsarenaen. Sikkerhetsforum kommenterer RNNPs framgangsmåte, resultater og gir anbefalinger for videre arbeid.