Arbeidsmiljøet og arbeidstidsordningene skal være fullt forsvarlige. Dette er et grunnleggende prinsipp i regelverket.

Havtil har de seneste årene hatt en opptrapping av vår oppfølging av arbeidstid i næringen.

Dette kom som en konsekvens av resultater og funn fra tilsyn, bekymringsmeldinger og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen i RNNP.

Tilsynserfaringer

Vår vurdering er at utfordringer ved styring av arbeidstid, og brudd på arbeidstidsbestemmelsene, kan være en konsekvens av mangelfull aktivitetsstyring eller manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Vi har arbeidet med med kunnskapsutvikling, formidling av erfaringer fra tilsyn og annen oppfølging innen arbeidstid og robust bemanning.

Tilsyn på området viser blant annet:

  • omfattende bruk av overtid
  • mangler ved registrering og oppfølging av arbeidstiden
  • mangelfull regelverkskompetanse
  • mangelfull forståelse av den risikoen overtid utgjør. Både for helsen til den enkelte og risikoen for feilhandlinger som kan gi en storulykke.

Kunnskap

I 2023 publiserte vi rapporten "Kartlegging av arbeidstid i petroleumsnæringen". SINTEF fant i denne studien at bruken av overtid og utvidet oppholdstid har økt de siste årene.

Ulike arbeidsområder har ulik grad av overtidsbruk. Særlig ledere, og ansatte i arbeidsområdene prosess og brønnservice rapporterer om mye overtidsarbeid.

Studien viste videre at de som rapporterte om overtid hadde en høyere sannsynlighet for å rapportere om opplevelsen av arbeidstidsbelastning, målkonflikt, høye jobbkrav, lav jobbkontroll, samt enkelte helseplager.

Havtil la i april fram et abstract: «Non-Compliance with Offshore Working Hour Regulations: A Regulatory Perspective» på et forskningsseminar om arbeidstid (WINC, nordisk samarbeid).

Økt oppmerksomhet

Dette bidro til å øke oppmerksomheten rundt arbeidstidsutfordringer offshore for akademia. Vi opplever nå effekt av arbeidet ved at næringen har økt oppmerksomhet rundt tematikken.

I mai gjennomførte vi seminaret «Forsvarlig arbeidstid?», der det blant annet var innlegg fra Arbeidstilsynet, STAMI og Sintef. Det var stor interesse for seminaret.

Vi har også vært invitert til å presentere temaet ved flere anledninger, både for enkeltselskap og organisasjoner. I tillegg har temaet vært oppe både i Sikkerhetsforum og i møter med Arbeidstilsynet. «Samarbeid for sikkerhet» har dessuten etablert en arbeidsgruppe som et trepartssamarbeid: «Forsvarlighetsvurderinger av arbeidstid».

Denne artikkelen er hentet fra Havtils årsrapport for 2023 til Energidepartementet. Hele årsrapporten kan du lese her: Årsrapport 2023: Havindustritilsynet