SINTEF skriver at «det betyr at bruken av overtid har vært økende de siste årene, og en bør være oppmerksom på hvordan utviklingen blir videre og følge med på om overtidsbruken vil fortsette å øke.»

Det er forskjeller på hvilke grupper som jobber overtid. Ulike arbeidsområder har ulik grad av overtidsbruk. Særlig ledere, og ansatte i arbeidsområdene prosess og brønnservice rapporterer om mye overtidsarbeid.

Studien viser videre at de som rapporterer om overtid har en høyere sannsynlighet for å rapportere om opplevelsen av arbeidstidsbelastning, målkonflikt, høye jobbkrav, lav jobbkontroll, samt enkelte helseplager.

SINTEF peker på at det trengs andre spørsmål enn det som er i RNNP-spørreskjemaet og et annet forskningsdesign for å undersøke hvorvidt overtidsarbeid har innvirkning på sykefravær og ytterligere helseutfall.

Bakgrunn og problemstilling

Bakgrunnen for studien var funn fra tilsyn, og et behov for å kartlegge arbeidstid på sokkelen. SINTEF jobbet ut fra problemstillingene "hva kjennetegner utviklingen i arbeidstid og arbeidstidsbelastning for offshoreansatte de siste 10 årene?" og "hvilke sammenhenger er det mellom arbeidstid og arbeidstidsbelastninger og ulike utfallsmål knyttet til sykefravær, helseplager, skader, målkonflikt, jobbkontroll og jobbkrav?"

SINTEF har tatt utgangspunkt i dataene fra RNNP-spørreskjemaundersøkelsen, som går ut til alle ansatte på norsk sokkel annethvert år, og har som formål å følge utviklingen i arbeidsmiljø, HMS-klima og helse. Neste RNNP-spørreskjemaundersøkelse gjennomføres i høsten 2023.