Navnet reflekterer ansvarsområdet, som er blitt utvidet over tid. I 2018 fikk vi myndighetsansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet ved CO2-transport og lagring, i 2020 for fornybar energiproduksjon til havs og i 2022 for havbunnsmineraler. Men størstedelen av vår innsats retter vi fremdeles mot sikkerhet og arbeidsmiljø for alle som arbeider med norsk olje og gass på norsk sokkel og på landanleggene.

Det nye navnet kom akkurat 20 år etter at Petroleumstilsynet ble skilt ut fra Oljedirektoratet, og etablert som egen etat. Oljedirektoratet hadde siden 1972 hatt myndighetsansvar for både sikkerhet og ressursforvaltning på norsk sokkel. Totalt har vi nå mer enn 50 års erfaring som sikkerhetsmyndighet.  

Målet vårt er det samme som før: Å bidra til å trygge liv og helse for alle som er tilknyttet vårt tilsynsregime. Og vi skal fortsatt være et sterkt og tydelig tilsyn og et direktorat med faglig tyngde.

Årsrapport 2023

Last ned og les hele årsrapporten

En urolig tid

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er utfordrende. Europa er avhengig av sikker og stabil leveranse av gass fra Norge. Trusselnivået er høyt og endret for lang tid framover, og næringen og myndighetene må tilpasse sine tiltak og prioriteringer til en ny virkelighet. Dette har over tid ført til mer oppmerksomhet på sikring, kritisk infrastruktur, innsiderisiko og cyber-sikkerhet.

Vi har blant annet bidratt med å formidle jevnlige situasjonsbilder både til selskapene og til andre myndigheter. Siden 2013 har vi ført tilsyn med sikring etter petroleumsloven. I 2023 fikk vi også tilsynsansvar etter sikkerhetsloven.

Midt i 2023 ble dessuten den overordnede styringen av Petroleumstilsynet flyttet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet).

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte i forbindelse med overgangen:

- Ved å overføre ansvaret for Petroleumstilsynet til Olje- og energidepartementet samler vi det forebyggende sikkerhetsarbeidet for petroleumssektoren. Dermed vil vi få en styrket, tydelig og mer helhetlig petroleumsforvaltning. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser med all tydelighet at det er behov for en slik samlet tilnærming for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i petroleumssektoren.

Forbedring og utfordringer

Data fra Risikonivå i norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) viser i all hovedsak en stabil eller positiv utvikling i indikatorer for petroleumsvirksomheten. Det viktigste unntaket er at hendelser med iboende storulykkespotensial på landanleggene økte også i 2023. Det er viktig å understreke at det er en forutsetning for en stabil utvikling at det jobbes systematisk med å forbedre sikkerheten.

Vi kommer inn på mange viktige tema i denne årsrapporten. Jeg vil her særlig løfte fram risiko- og barrierestyring, som er en forutsetning for å hindre ulykker på innretninger og anlegg. Tett koblet til dette er styring av vedlikehold, barrierer må vedlikeholdes for å fungere. Dessuten er det essensielt at selskapene har robuste organisasjoner; nødvendig kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede situasjoner og sørge for sikker drift; tilstrekkelig bemanning til at den enkelte ikke blir overbelastet.

Vi har tilsyn med disse og mange andre områder i løpet av et år. Vi finner at mye er på plass. Imidlertid finner vi fremdeles avvik fra regelverket som vi forventer at selskapene selv skulle ha avdekket. Det er ingen grunn til å slakke av på forbedringsarbeidet.

I slutten av 2022 ble det levert rekordmange planer for utbygging og drift på norsk sokkel. Nå skal disse planene realiseres. Det er viktig å ta læring fra tidligere prosjekter, og sikre god styring allerede fra starten. Å korrigere i sluttfasen gir konsekvenser for kostnader, og kan også få betydning for sikker oppstart.

Regelverksutvikling på nye områder

I 2023 ble forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved produksjon av fornybar energi til havs sendt på høring. Forskriften er utviklet i tett dialog med partene i næringen, og det har tatt tid å få den på plass. Resultatet er en risikobasert forskrift, som er tilpasset den virksomheten som den skal regulere.

Allerede i 2020 kom forskriften om CO2 transport og lagring. Vårt ansvar omfatter det siste leddet av systemet for karbonfangst og lagring (CCS). Vi følger med på nye konsepter og løsninger som er under utvikling, og vil sørge for at både regelverket og vår oppfølging er oppdatert.

I 2022 fikk vi tildelt myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til utvinning av havbunnsmineraler. Stortinget har nå vedtatt å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel, og vi vil starte en prosess på regelverksutvikling i løpet av året.

Sammen og samtidig

Vårt hovedtema for 2023 var «For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig». Temaet reflekterer høy aktivitet i petroleumsvirksomheten, samtidig som ny havindustri er under utvikling. Sikkerhet er viktig, samtidig som nye sikringstiltak gjennomføres. Det gjelder å forstå og håndtere risiko, enkeltvis og samlet. Helhetlig forebyggende arbeid er avgjørende. Og i alt dette er samarbeid avgjørende. Vi leder trepartsarenaene Sikkerhetsforum og Regelverksforum, som er to viktige arenaer som bringer partene sammen. Vi samarbeider også med en rekke andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt. Vi står foran store utfordringer, som bare kan løses i fellesskap.

Ny strategi

I 2023 etablerte vi en ny strategi for Havindustritilsynet. Det overordnede målet i strategien er «En sterk og tydelig sikkerhetsmyndighet for industrivirksomhet til havs». Vi har som mål å være en slagkraftig organisasjon og et sterkt kunnskapsmiljø, som er tett på industriutviklingen.

Regjeringen har slått fast at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet innen hele Havindustritilsynets ansvarsområde. Det forplikter. Og utfordrer.

Framtidsutsikter

Havindustritilsynet har etablert en ny strategi for perioden 2024-2027. Strategien peker på nødvendige endringer i lys av den endrede sikkerhetssituasjonen, den raske utviklingen i næringen, og vårt bredere mandat.

Vi har som mål å ha en slagkraftig organisasjon. For å bidra til dette, gjør vi justeringer i vår organisasjon i 2024. Vi tilpasser og forbedrer oss som både tilsynsmyndighet og direktorat, og vi videreutvikler våre prosesser for valg og bruk av virkemidler. Sentralt står det å beholde, rekruttere og videreutvikle kompetansen i Havindustritilsynet. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Vi har som mål å være tett på industriutviklingen. Både regelverk og tilsynsmetoder skal være relevante og egnet i møte med nye løsninger og teknologier.  Et eksempel er kunstig intelligens (KI), som kommer for fullt. Vi har etablert et flerårig prosjekt for å se på sikkerhetsmessige konsekvenser av KI, og behov for regelverksutvikling for å møte nye løsninger.

Vi har som mål å være et foretrukket kunnskapsmiljø. Vi skal bidra til samarbeid og deling av kunnskap mellom næring og myndigheter. Vi skal utnytte vår industrikompetanse til å bidra til helhetlige løsninger. Dette er særlig viktig i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Næringen må også tilpasse seg et vedvarende høyt trusselnivå. Både innretninger, anlegg og IKT-systemer må sikres. Vi må samarbeide på nye måter, innen nye områder. Det gjelder å forstå og håndtere risiko, enkeltvis og samlet. Helhetlig forebyggende arbeid er avgjørende.

Vårt hovedtema for 2024 er «Ikke glem arbeidsmiljøet». Vi ber selskapene rette mer oppmerksomhet mot menneskets og arbeidsmiljøets rolle. Ingen skal bli syke eller skadet på jobb. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god helse, og også en forutsetning for at alle barrierer fungerer som de skal, og at ingen gjør alvorlige feil. Arbeidsmiljø er en del av ledernes helhetlige ansvar. Vi har forventning om at hovedtemaet vil gi grunnlag for refleksjon, diskusjon og aksjon.

Vi har fått nytt navn. Vi har etablert en ny strategi, og vi er i ferd med å gjøre justeringer i egen organisasjon. Alt dette er med på å ruste oss som tilsynsmyndighet og direktorat for den norske havindustrien, i møte med en fremtid med kjente og ukjente utfordringer.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet innen hele Havindustritilsynets ansvarsområde. Et høyt sikkerhetsnivå er en forutsetning for fortsatt petroleumsvirksomhet, og for etablering av nye næringer på norsk sokkel. Det innebærer grundig og systematisk arbeid. Et høyt sikkerhetsnivå må bygges inn i ny teknologi, planlegges inn i prosjekter og drift, og følges opp gjennom gode rutiner.

Ansvaret for sikkerhet, arbeidsmiljø og sikring ligger først og fremst hos selskapene. Det norske regimet med funksjonsbasert regelverk, tydelig ansvarsfordeling og partssamarbeid er en god grunnmur også i møte med framtidens utfordringer.