* Varsel om pålegg ble sendt til Equinor 14. desember 2022.

* Pålegget ble gitt 16. januar 2023.

I 2019 startet Ptil en møteserie med Equinor samt boreentreprenører og bore- og brønnserviceselskaper som hadde fått tildelt såkalt fullintegrerte kontrakter (tidligere kalt IO3-modellen, heretter kalt IO-modellen) på Equinors faste innretninger.

Vi har senere ført tilsyn med implementering og gjennomføring av IO-modellen på henholdsvis Gullfaks A i 2019, Oseberg Sør i 2020 og Heidrun i 2022.

IO-modellen innebærer tettere samhandling enn tidligere mellom operatør, boreentreprenør og hovedleverandør av bore- og brønntjenester. Modellen innebærer samtidig en samlet reduksjon av bemanning for de involverte rollene offshore.

Ptil har funnet at det er et gap mellom Equinors egen beskrivelse av hvordan IO-modellen fungerer og den informasjonen vi har fått gjennom bekymringsmeldinger, erfaringer og funn i våre tilsyn.

Våre tilsyn har identifisert manglende eller mangelfulle innretningsspesifikke risikovurderinger knyttet til IO-modellen og implementering av denne.

I tillegg har vi funnet at svakheter og utfordringer som allerede var identifisert på innretningene ikke hadde blitt inkludert og hensyntatt i utvikling og forbedring av IO-modellen.

På bakgrunn av dette har vi nå gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Equinor å:

  1. Kartlegge og vurdere om IO-modellen fungerer etter hensikten og identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler ved modellen på den enkelte innretning hvor IO-modellen er implementert. Kartleggingen skal omfatte blant annet innretnings- og feltspesifikke forhold, samhandling hav -land, relevant operasjonell erfaringskunnskap og tilsynsfunn fra de ulike innretningene hvor IO-modellen er implementert.

    Jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging første og andre ledd.

    Frist for å etterkomme pålegget er 1.6.2024. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

  2. Før det treffes beslutning om implementering av IO-modellen på nye innretninger, skal Equinor for den enkelte innretning sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst. Erfaringer innhentet fra innretninger der modellen allerede er implementert skal inngå i beslutningsgrunnlaget i tillegg til innretnings- og feltspesifikke forhold.

    Jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier første og andre ledd.

Pålegget omfatter hele Equinors virksomhet på norsk sokkel, hvor IO-modellen er implementert.