Som følge av COVID-19 pandemien ble tilsynet gjennomført ved bruk av digitale verktøy med et oppstartsmøte på Teams den 15.06.2020. Intervjuer ble gjennomført i Skype eller Teams, og med videoverifikasjon fra innretningen i uke 25 og 26. 

Mål

Målet med tilsynet var å se hvordan Equinor, sammen med boreentreprenøren KCAD og serviceselskapet Baker Hughes, styrer storulykke- og arbeidsmiljørisiko gitt endrede rammebetingelser i kontrakt på faste innretninger. 

Resultat 

Det ble identifisert tre avvik knyttet til: 

  • Bemanning og kapasitet under implementering av IO3-modellen 
  • Roller og ansvar i IO3-modellen 
  • Risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring  

 
Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bruk av norsk språk. 

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 25. september 2020.