Tilsynet ble gjennomført fra 16. til 29. september 2022.

Bakgrunn

Equinors fullintegrerte borekontrakter (IO3-modellen) innebærer tettere samhandling enn tidligere mellom operatør, boreentreprenør og hovedleverandør av bore- og brønntjenester. Modellen innebærer samtidig en samlet reduksjon av bemanning for de involverte rollene offshore.

Informasjon som har fremkommet i møter, tilsyn og i ulike bekymringsmeldinger, viser konkrete utfordringer og risikoforhold knyttet til IO3-modellen og implementering av denne.

I tilsynet ville vi verifisere at Equinor hadde hensyntatt identifiserte risikoforhold knyttet til IO3-modellen i forbindelse med innføringen av denne på Heidrun.

Det ble i tilsynet blant annet sett på:

 • Om endringene i rammebetingelser har gitt utilsiktede negative HMS konsekvenser og hvordan kravet om kontinuerlig forbedring har blitt ivaretatt
 • Erfaringer fra tekniske løsninger for IO3-modellen og brukergrensesnitt menneske-maskin (human factors)
 • Vurderinger og tiltak for å støtte opp om IO3 modellen - roller og ansvar
 • Beredskap under en brønnkontrollhendelse
 • Risiko knyttet til endrede arbeidsoppgaver
 • Status for krysstrening mellom serviceselskapet og borekontraktøren
 • Samhandling mellom hav og land.

Mål

Målet med tilsynet var å se hvordan Equinor sammen med boreentreprenøren Odfjell Drilling og serviceselskapet Halliburton styrer storulykke- og arbeidsmiljørisiko gitt endrede rammebetingelser i kontrakt på faste innretninger.

Resultat

Tilsynet identifiserte sju avvik fra regelverket. Dette omfattet:

 • Equinors oppfølging av IO3 på Heidrun
 • Kontinuerlig forbedring
 • Beslutningsgrunnlag for endring i IO3-bemanningen på Heidrun
 • Roller og ansvar i IO3-modellen
 • Tilrettelegging for overvåking og kontroll hav - land
 • Analyser av risikoforhold
 • Styring av kompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 31. januar 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.