* Varsel om pålegg ble sendt til Equinor 12. mai 2021

* Pålegget ble gitt 21. mai 2021

Det er den siste tiden avdekket to tilfeller av arbeid med asbest på Equinors innretninger hvor arbeidstakere trolig er blitt eksponert for kreftfremkallende asbestfiber.

Veslefrikk

Det ene tilfellet inntraff 30. mai 2020 på Veslefrikkfeltet under arbeid med å skifte asbestholdig bremsebånd på ankervinsjer.

Det ble besluttet å avvike fra opprinnelig plan og bremsebåndet ble kuttet, noe som medførte at personell trolig ble eksponert for asbest. Det ble ikke benyttet verneutstyr.

Hendelsen ble ikke meldt til Ptil, men ble fanget opp av oss i et tilsyn med Equinor i oktober/november i fjor

Gullfaks A

Det andre tilfellet inntraff på Gullfaksfeltet 23. januar 2021 i forbindelse med riving av eksoskanaler til nødgenerator på Gullfaks A.

Arbeidet ble stanset underveis på grunn av mistanke om asbest. Asbest ble påvist i isolasjon på kanalene. Fram til arbeidet ble stanset har involvert personell trolig blitt eksponert for asbest. Det ble ikke benyttet åndedrettsvern.

Hendelsen ble meldt til Ptil 25. januar 2021

Avvik

Etter møter med Equinor og en samlet gjennomgang av de to hendelsene, mener vi Equinor har brutt regelverket ved å ikke sikre at arbeidet ble planlagt og lagt til rette slik at helseskadelig eksponering ble unngått for den enkelte arbeidstakeren.

Ved tilrettelegging av arbeidet ble det ikke gjort en enkeltvis og samlet vurdering av akutte og langvarige påvirkninger fra asbest som arbeidsmiljøfaktor.

Pålegg

På bakgrunn av dette har Ptil nå gitt følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og aktivitetsforskriften §§ 29 om planlegging og 33 tilrettelegging av arbeid pålegger vi Equinor å sikre at arbeid planlegges, tilrettelegges og utføres i tråd med kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 4 om asbest med unntak av §§ 4-3 og 4-4 slik asbesteksponering unngås.

Fristen for å etterkomme pålegget er 15.06.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.