Tilsynet ble gjennomført 14. til 16. februar.

Mål

Målet med oppgaven er å føre tilsyn med at prosessikringen av laste- og losseslanger og lagertankene på Åsgard C er i henhold til regelverkets krav, slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykker reduseres.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik og to forbedringspunkter under tilsynet. Avviket gjaldt bruk av data for forbedring av utstyr og systemer. Forbedringspunktene var knyttet til:

  • Bedre dokumentasjon for å ivareta prosessikring
  • Barriere mot trykkslag på Åsgard B og Kristin

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 19. april 2024 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.