Tilsynet ble gjennomført fra 21. til 25. august 2023.

Bakgrunn

Tidligere tilsyn med Equinors offshoreinnretninger og landanlegg har vist sammenfallende observasjoner knyttet til svakheter i Equinors arbeidsmiljøstyring​ på systemnivå, og i hvordan risikostyring utøves i praksis på innretninger og anlegg.

På bakgrunn av dette igangsatte vi i 2021 en tilsynsaktivitet med Equinors systemer og praksis for styring av arbeidsmiljørisiko på et overordnet nivå. Målet med tilsynet var å vurdere om Equinors oppfølging og igangsatte forbedringsprosesser knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko er tilstrekkelige til å oppnå samsvar med krav i regelverket.​ 

Tilsynsaktiviteten på Statfjord B ses i sammenheng med dette tilsynet og med observasjoner fra tilsynet med arbeidsmiljøstyring på Statfjord C, gjennomført i 2022.

Statfjord B er en senfase-innretning og er organisert under og følges opp av Equinors driftsenhet FLX.

Mål

Målet med tilsynet på Statfjord B var å verifisere at Equinor/FLX’ styring av arbeidsmiljørisiko er slik at egne og innleide arbeidstakere ikke utsettes for risiko for helseskade og sykefravær.

Resultat

Tilsynet identifiserte følgende avvik fra regelverket:

  • Manglende samsvar mellom ressurser og aktiviteter
  • Tilrettelegging av arbeidet og risikovurdering
  • Opplæring av verneombud
  • Etterlevelse av interne krav 
  • Informasjon om risiko ved utføring av arbeid
  • Ergonomiske forhold
  • Helserisiko knyttet til støy
  • Helserisiko knyttet til kjemisk arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 23. februar 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.